Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

Kommuniké från extra bolagsstämma i Acconeer AB

Acconeer AB ("Bolaget") har idag, den 1 mars 2024, hållit en extra bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen och beslutade om ett emissionsbemyndigande för styrelsen. Kallelse till extra bolagsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.acconeer.com.
Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens två förslag om ändring av 4-5 §§ i bolagsordningen, innebärande:

  • att bolagsordningen ska ändras så att aktiekapitalet ska vara lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor och att antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000, samt
  • att bolagsordningen ska ändras så att aktiekapitalet ska vara lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor och att antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att anmäla för registrering hos Bolagsverket det av ovanstående beslut om ändring av bolagsordningen vars gränser för det lägsta och högsta antalet aktier i Bolaget är förenliga med det totala antalet aktier i Bolaget efter att styrelsen har beslutat om nyemission på basis av emissionsbemyndigandet enligt nedan.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom gränserna enligt vid var tid gällande, eller av bolagstämman antagen, bolagsordning. I enlighet med vad som tidigare har kommunicerats avser styrelsen att besluta om en företrädesemission av aktier om cirka 150 miljoner kronor med stöd av emissionsbemyndigandet omkring den 5 mars 2024.