Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

PRENUMERERA

Teckningsoptioner

Teckningsoptionsprogram 2023/2026

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om inrättande av det teckningsoptionsbaserade incitamentsprogrammet Teckningsoptionsprogram 2023/2026 genom beslut om (A) emission av teckningsoptioner av serie 2023/2026 till Bolagets helägda dotterbolag samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2023/2026 från dotterbolaget till de Anställda (inklusive den verkställande direktören) i Bolaget.

Programmet innebär att högst 300 000 teckningsoptioner ges ut till dotterbolaget för att senare överlåtas till de Anställda. Överlåtelse ska ske den 10 mars 2023, eller det senare datum som styrelsen beslutar, till marknadsmässigt värde vid respektive överlåtelsetidpunkt, och tilldelning ska ske enligt de principer som anges i styrelsens förslag. Teckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 25 mars 2026 till och med den 8 maj 2026. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningskursen per aktie ska motsvara 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget under den period om tio (10) handelsdagar som slutar den 3 mars 2023, dock inte under aktiens kvotvärde. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 1,15 procent.

Teckningsoptionsprogram 2022/2026

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om inrättande av det teckningsoptionsbaserade incitamentsprogrammet Teckningsoptionsprogram 2022/2026 genom beslut om (A) emission av teckningsoptioner av serie 2022/2026 till Bolagets helägda dotterbolag samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022/2026 från dotterbolaget till de personer som är eller blir anställda i Bolaget (dock ej visstidsanställda) inklusive den verkställande direktören i Bolaget (”Anställda”).

Programmet innebär att högst 300 000 teckningsoptioner ges ut till dotterbolaget för att senare överlåtas till Anställda. Överlåtelse ska ske den 18 november 2022, eller det senare datum som styrelsen beslutar, till marknadsmässigt värde vid respektive överlåtelsetidpunkt, och tilldelning ska ske enligt de principer som anges i styrelsens förslag. Teckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 3 december 2025 till och med den 16 januari 2026. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningskursen per aktie ska motsvara 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget under den period om tio (10) handelsdagar som slutar den 11 november 2022, dock inte under aktiens kvotvärde. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 1,15 procent.

Teckningsoptionsprogram 2021/2024

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om inrättande av det teckningsoptionsbaserade incitamentsprogrammet Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 genom beslut om (A) emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024:1 till Bolagets helägda dotterbolag samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2021/2024:1 från dotterbolaget till de personer som är eller blir anställda i Bolaget (dock ej visstidsanställda) inklusive den verkställande direktören i Bolaget (”Anställda”).

Programmet innebär att högst 300 000 teckningsoptioner ges ut till dotterbolaget för att senare överlåtas till Anställda. Överlåtelse ska ske den 2 maj 2021, eller det senare datum som styrelsen beslutar, till marknadsmässigt värde vid respektive överlåtelsetidpunkt, och tilldelning ska ske enligt de principer som anges i styrelsens förslag. Teckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 15 maj 2024 till och med den 30 september 2024. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningskursen per aktie ska motsvara 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget under den period om tio (10) handelsdagar som slutar den 23 april 2021, dock inte under aktiens kvotvärde. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 1,27 procent.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om inrättande av det teckningsoptionsbaserade incitamentsprogrammet Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 genom beslut om (A) emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024:2 till Bolagets helägda dotterbolag samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2021/2024:2 från dotterbolaget till de personer som är Anställda i Bolaget.

Programmet innebär att högst 300 000 teckningsoptioner ges ut till dotterbolaget för att senare överlåtas till Anställda. Överlåtelse ska ske den 2 november 2021, eller det senare datum som styrelsen beslutar, till marknadsmässigt värde vid respektive överlåtelsetidpunkt, och tilldelning ska ske enligt de principer som anges i styrelsens förslag. Teckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 15 november 2024 till och med den 31 mars 2025. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningskursen per aktie ska motsvara 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget under den period om tio (10) handelsdagar som börjar den 28 oktober 2021, dock inte under aktiens kvotvärde. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 1,27 procent.

Teckningsoptionsprogram 2020/2023

Årsstämman 2020 beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende inrättande av incitamentsprogram (”Teckningsoptionsprogram 2020/2023”) med (A) emission av teckningsoptioner serie 2020/2023 med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till Acconeer Incentive AB samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till de anställda.

Programmet innebär att högst 300 000 teckningsoptioner ges ut till Acconeers helägda dotterbolag Acconeer Incentive AB för att senare överlåtas till Bolagets anställda. Överlåtelse ska ske dels den 20 april 2020 och dels den 2 november 2020 till marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, och tilldelning ska ske enligt de principer som anges i styrelsens förslag. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden 1 maj 2023 till och med den 30 juni 2023.

Teckningskursen per aktie ska motsvara 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 31 mars 2020 till och med den 13 april 2020, dock inte under aktiens kvotvärde. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 1,54 procent

Teckningsoptionsprogram 2019/2022

Programmet innebär att högst 600 000 teckningsoptioner ges ut till Acconeers helägda dotterbolag Acconeer Incentive AB för att senare överlåtas till bolagets anställda. Överlåtelse ska ske dels den 1 maj 2019 och dels den 1 november 2019 till marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, och tilldelning ska ske enligt de principer som anges i styrelsens förslag. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden 1 maj 2022 till och med den 30 juni 2022.

Teckningskursen per aktie ska motsvara 140 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 26 mars 2019 till och med den 8 april 2019, dock inte under aktiens kvotvärde. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 2,96 procent.

Teckningsoptioner serie 2018/2021

Antalet Teckningsoptioner i serie 2018/2021 uppgår till högst 200 000. Teckning av Aktier med stöd av Teckningsoptioner i serie 2018/2021 kan äga rum under perioden från och med den 1 maj 2021 till och med den 30 juni 2021. Teckningskursen per Aktie ska motsvara 140 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Stockholms officiella kurslista för Aktie i Bolaget under perioden från och med den 27 april 2018 till och med den 7 maj 2018.