Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

PRENUMERERA

Företrädesmission 2021

Företrädesemissionen under december tillför Acconeer rörelsekapital och skapar bättre förutsättningar att realisera Bolagets strategi och affärsplan.

Företrädesrätt till teckning
En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie, det vill säga en teckningsrelation om 1:10.

Emissionsbelopp
Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med högst 116 912,5 SEK genom nyemission av högst 2 338 250 nya aktier.

Teckningskurs
Teckningskursen är fastställd till 60 kronor per aktie.

Teckningstid
Teckningsperioden löper från och med den 1 december 2021 till och med den 15 december 2021.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

25 november 2021 Sista dag för handel i aktien inkl. teckningsrätt
26 november 2021 Första dag för handel i aktien exkl. teckningsrätt
29 november 2021 Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
29 november 2021 Avstämningsdag i Företrädesemissionen
1 december – 10 december 2021 Handel med teckningsrätter
1 december – 15 december 2021 Teckningsperiod
1 december – fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket Handel i betald tecknad aktie (BTA)
20 december 2021 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Dokument

Tilläggsprospekt

Prospekt

Registreringsbevis

Anmälningssedel för teckning av aktier utan företrädesrätt