Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

PRENUMERERA

Bolagsstyrning

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har några familjerelationer eller andra närståenderelationer till någon annan styrelseledamot eller ledande befattningshavare, förutom Bengt Gunnar och Git Ann-Louise Sturesjö Adolfsson som är makar.

Såvitt Acconeer känner till har ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare något intresse som står i strid med Bolagets, och det finns inte heller några potentiella intressekonflikter med anledning av styrelseledamöters eller ledande befattningshavares privata intressen och/eller andra åtaganden. Som framgår ovan har dock flertal styrelseledamöter och ledande befattningshavare ekonomiska intressen i Bolaget genom innehav av aktier och teckningsoptioner. Vissa av styrelseledamöterna och de ledande befattningshavarna har även bistått Bolaget med konsulttjänster vid sidan om uppdraget, se vidare information om detta under avsnittet ”Transaktioner med närstående”.

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har varit inblandad i konkurs, likvidation, konkursförvaltning eller i bedrägerirelaterad rättslig process de senaste fem (5) åren. Det har under de fem (5) senaste åren inte heller funnits några anklagelser och/eller sanktioner från myndighet eller organisation som företräder viss yrkesgrupp och som är offentligrättsligt reglerad mot någon av dessa personer och ingen av dem har under de senaste fem (5) åren förbjudits av domstol att ingå som medlem i ett företags förvaltnings-, lednings-, eller kontrollorgan eller att ha ledande eller övergripande funktioner hos ett bolag.