Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

PRENUMERERA

Bolagsordning

§ 1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Acconeer AB (publ).

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun.

§ 3. Verksamhet

Bolaget ska utveckla, konstruera, tillverka, licensiera och sälja högfrekvenselektronik därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 stycken och högst 100 000 000 stycken.

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 6 styrelseledamöter med högst 5 styrelsesuppleanter.

§ 7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor.

§ 8. Kallelse till bolagsstämma m.m.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

En aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 9. Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 10. Utomståendes närvaro

vid bolagsstämma Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

§ 11. Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om följande.
  – Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  – Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  – Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 9. Val till styrelsen och av revisor.
 10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 12. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 13. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 14. Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma får hållas i Malmö, Lund eller Stockholm.

Acconeer Bolagsordning