Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

Kommuniké från årsstämma i Acconeer den 5 april 2018

  • Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning.
  • Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition enligt den fastställda balansräkningen.
  • Årsstämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
  • Årsstämman beslutade att ingen utdelning skall ske.
  • Årsstämma beslutade att omvälja styrelseledamöterna Bengt Adolfsson, Lars-Erik Wernersson, Git Sturesjö Adolfsson, Thomas Rex samt Magnus Wide, samt nyval av Bo Ekelund. Till styrelseordförande valdes Bo Ekelund.
  • Årsstämman godkände förslag att styrelsearvode ska utgå med totalt 14 prisbasbelopp, varav fyra (4) prisbasbelopp till ordföranden och två (2) prisbasbelopp vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i Bolaget samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning
  • Årsstämman godkände inte styrelsens förslag för inrättande av valberedning.
  • Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende inrättande av incitamentsprogram ("Teckningsoptionsprogram 2018/2021") med (A) emission av teckningsoptioner serie 2018/2021 med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till de anställda.
  • Årsstämman beslutade att välja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor med auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll som huvudansvarig revisor.

2018-04-05

Acconeer AB (publ)

För mer information, kontakta:
Bo Ekelund, Styrelseordförande, Tel: 010 - 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com
Lars Lindell, VD Acconeer, Tel: 010 - 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2018 klockan 19.45.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer Kommunike fran arsstamma.pdf

Om Acconeer AB
Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm 2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Stockholm med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA).