Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

Kommuniké från årsstämma i Acconeer AB den 27 april 2021

Acconeer AB (publ) ("Bolaget") höll den 27 april 2021 årsstämma för verksamhetsåret 2020. För att undvika spridningen av det virus som orsakar covid-19 genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Inför stämman publicerades en video med VD Lars Lindell och COO Mikael Egard innehållande deras reflektioner över året som har gått och strategin framöver. Videon finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.acconeer.com. Vid stämman fattades följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2020.

Disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå och att det belopp som stod till stämmans förfogande skulle balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2020 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Till styrelseledamöter omvaldes Bengt Adolfsson, Lars-Erik Wernersson, Git Sturesjö Adolfsson, Thomas Rex och Johan Paulsson. Till styrelsens ordförande omvaldes Thomas Rex.

Årsstämman fastställde att styrelsearvodet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt tolv (12) prisbasbelopp, varav fyra (4) prisbasbelopp till ordföranden och två (2) prisbasbelopp vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i Bolaget.

Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Till revisorn ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av dotterbolagets överlåtelse

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om inrättande av det teckningsoptionsbaserade incitamentsprogrammet Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 genom beslut om (A) emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024:1 till Bolagets helägda dotterbolag samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2021/2024:1 från dotterbolaget till de personer som är eller blir anställda i Bolaget (dock ej visstidsanställda) inklusive den verkställande direktören i Bolaget ("Anställda").

Programmet innebär att högst 300 000 teckningsoptioner ges ut till dotterbolaget för att senare överlåtas till Anställda. Överlåtelse ska ske den 2 maj 2021, eller det senare datum som styrelsen beslutar, till marknadsmässigt värde vid respektive överlåtelsetidpunkt, och tilldelning ska ske enligt de principer som anges i styrelsens förslag. Teckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 15 maj 2024 till och med den 30 september 2024. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningskursen per aktie ska motsvara 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget under den period om tio (10) handelsdagar som slutar den 23 april 2021, dock inte under aktiens kvotvärde. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 1,27 procent.

Riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av dotterbolagets överlåtelse

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om inrättande av det teckningsoptionsbaserade incitamentsprogrammet Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 genom beslut om (A) emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024:2 till Bolagets helägda dotterbolag samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2021/2024:2 från dotterbolaget till de personer som är Anställda i Bolaget.

Programmet innebär att högst 300 000 teckningsoptioner ges ut till dotterbolaget för att senare överlåtas till Anställda. Överlåtelse ska ske den 2 november 2021, eller det senare datum som styrelsen beslutar, till marknadsmässigt värde vid respektive överlåtelsetidpunkt, och tilldelning ska ske enligt de principer som anges i styrelsens förslag. Teckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 15 november 2024 till och med den 31 mars 2025. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningskursen per aktie ska motsvara 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget under den period om tio (10) handelsdagar som börjar den 28 oktober 2021, dock inte under aktiens kvotvärde. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 1,27 procent.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier motsvarande högst tjugofem (25) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet. Styrelsen ska äga rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa rörelsekapital och ta till vara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare samt att vidare finansiera Bolagets tillväxtstrategi. Betalning för de nyemitterade aktierna ska kunna ske genom kvittning, apport eller med andra villkor som avses i 13 kap. 5 § p. 6 aktiebolagslagen (2005:551). I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemission ske på marknadsmässiga villkor.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen. Beslutet innebär att bolagsordningen ska kompletteras med bestämmelser som gör det möjligt för styrelsen att samla in fullmakter samt att styrelsen får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. Beslutet innebär vidare att styrelsens säte ändras till Malmö kommun, samt att ett antal justeringar som beror på lagändringar görs tillsammans med några redaktionella justeringar.

***

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 25 mars 2021 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.acconeer.com.

För mer information, kontakta:

Lars Lindell, VD
Tel. +46 (0)10 218 92 00
ir@acconeer.com
www.acconeer.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Stammokommunike-arsstamma-2021.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com