Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

Kommuniké från årsstämma i Acconeer AB den 14 april 2020

Acconeer AB ("Bolaget") höll under tisdagen den 14 april 2020 sin årsstämma för verksamhetsåret 2019 i Lund varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 12 mars 2020 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt nedan finns tillgängliga på Bolagets hemsida, http://investor.acconeer.com.

  • Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning.
  • Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition enligt den fastställda balansräkningen.
  • Årsstämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
  • Årsstämman beslutade att ingen utdelning skall ske.
  • Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter, att antalet revisorer ska vara en (1) samt att inga revisorssuppleanter ska utses.
  • Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Bengt Adolfsson, Lars-Erik Wernersson, Git Sturesjö Adolfsson, Thomas Rex samt Johan Paulsson. Till ny styrelseordförande valdes Thomas Rex.
  • Årsstämman godkände förslag om att styrelsearvode ska utgå med totalt tolv (12) prisbasbelopp, varav fyra (4) prisbasbelopp till ordföranden och två (2) prisbasbelopp vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i Bolaget samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning
  • Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende inrättande av incitamentsprogram ("Teckningsoptionsprogram 2020/2023") med (A) emission av teckningsoptioner serie 2020/2023 med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till Acconeer Incentive AB samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till de anställda. Programmet innebär att högst 300 000 teckningsoptioner ges ut till Acconeers helägda dotterbolag Acconeer Incentive AB för att senare överlåtas till Bolagets anställda. Överlåtelse ska ske dels den 20 april 2020 och dels den 2 november 2020 till marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, och tilldelning ska ske enligt de principer som anges i styrelsens förslag. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden 1 maj 2023 till och med den 30 juni 2023. Teckningskursen per aktie ska motsvara 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 31 mars 2020 till och med den 13 april 2020, dock inte under aktiens kvotvärde. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 1,54 procent.
  • Årsstämman beslutade att välja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor med auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll som huvudansvarig revisor.
  • Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier motsvarande högst tjugofem (25) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet. Beslut gällande ökat aktiekapital får inte medföra att det totala aktiekapitalet överstiger Bolagets högsta möjliga aktiekapital enligt bolagsordningen. Styrelsen ska äga rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa rörelsekapital och ta till vara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare samt att vidare finansiera Bolagets tillväxtstrategi. Betalning för de nyemitterade aktierna ska kunna ske genom kvittning, apport eller med andra villkor som avses i 13 kap 5 § p. 6 aktiebolagslagen (2005:551). I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemission ske på marknadsmässiga villkor.

För mer information, kontakta:

Lars Lindell, VD, Tel. 010 - 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Stammokommunike-2020.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com