Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ACCONEER AB (PUBL)

Aktieägarna i Acconeer AB (publ), org.nr 556872–7654 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 1 mars 2024 klockan kl. 09.00 i Bolagets lokaler på Västra Varvsgatan 19 i Malmö. Inregistrering till stämman börjar klockan 08.30.
Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta på extra bolagsstämman har den som

dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 februari 2024,
dels anmält sig till Bolaget senast den 26 februari 2024 per post till Acconeer AB (publ), "Extra bolagsstämma", Västra Varvsgatan 19, 211 77 Malmö, Sverige, eller via e-post till info@acconeer.com. I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 22 februari 2024 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 26 februari 2024. Det innebär att aktieägaren i god tid före den 26 februari 2024 måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per post till Acconeer AB (publ), "Extra bolagsstämma", Västra Varvsgatan 19, 211 77 Malmö, Sverige. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.acconeer.com.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid bolagsstämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Beslut om ändring av bolagsordningen
  8. Beslut om emissionsbemyndigande
  9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt förslagen i punkterna 7(a) och 7(b) nedan.

Beslut enligt punkterna 7(a)-7(b) nedan är villkorat av, och ska anmälas för registrering vid Bolagsverket efter, att Bolaget har beslutat om nyemission av aktier på basis av och under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande av förslaget om emissionsbemyndigande enligt punkt 8 nedan. Vidare föreslår styrelsen att styrelsen bemyndigas att anmäla för registrering vid Bolagsverket den bolagsordning enligt punkt 7(a) eller punkt 7(b) vars gränser för det lägsta och högsta antalet aktier och aktiekapitalet i Bolaget är förenliga med det totala antalet aktier och aktiekapitalet i Bolaget efter att styrelsen har beslutat om sådan nyemission. För det fall det totala antalet aktier och aktiekapitalet i Bolaget efter att styrelsen har beslutat om sådan nyemission är förenlig med ändringarna av bolagsordningen enligt både punkt 7(a) och punkt 7(b) nedan, ska den bolagsordning som anger det lägsta antalet aktier och aktiekapitalet i Bolaget anmälas för registrering.

Punkt 7(a)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande ändringar av bolagsordningens 4-5 §§.

Nuvarande lydelse § 4:
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse § 4:
Aktiekapitalet ska vara lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor.

Nuvarande lydelse § 5:
Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 stycken och högst 40 000 000 stycken.

Föreslagen lydelse § 5:
Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 stycken och högst 100 000 000 stycken.

Punkt 7(b)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande ändringar av bolagsordningens 4-5 §§.

Nuvarande lydelse § 4:
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse § 4:
Aktiekapitalet ska vara lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

Nuvarande lydelse § 5:
Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 stycken och högst 40 000 000 stycken.

Föreslagen lydelse § 5:
Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 stycken och högst 400 000 000 stycken.

För giltigt beslut enligt punkterna 7(a)-(b) ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 8 – Beslut om emissionsbemyndigande
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom gränserna enligt vid var tid gällande, eller av bolagstämman antagen, bolagsordning.

Emissioner ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna utgivna värdepapper.

Vidare föreslår styrelsen att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller av annat administrativt skäl.

Dokumentation
Styrelsens förslag (fullständiga i denna kallelse) samt därtill hörande handlingar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets webbplats, www.acconeer.com, senast två veckor före stämman och sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Rätt att begära upplysningar
Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande
direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Acconeer AB (publ) har organisationsnummer 556872-7654 och säte i Malmö.

_________________

Malmö i januari 2024
Acconeer AB (publ)
Styrelsen

För mer information, kontakta:

Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 januari 2024 kl. 20:30.

Om Acconeer AB
Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA). För mer information: www.acconeer.com.