Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

Kallelse till årsstämma 2021 i Acconeer AB (publ)

Aktieägarna i Acconeer AB (publ), org.nr 556872-7654, ("Bolaget") kallas till årsstämma den 27 april 2021.

I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 har styrelsen i Bolaget beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs den 27 april 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan m.m.

· Den som önskar delta i stämman ska:

(i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållanden på avstämningsdagen som är den 19 april 2021 och

(ii) anmäla sig till stämman senast den 26 april 2021 genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 19 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 21 april 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Formuläret för poströstning kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats www.acconeer.com och på Bolagets huvudkontor, Scheelevägen 27 i Lund. Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning kan skickas med post till Acconeer AB (publ), Scheelevägen 27, 223 70 Lund (märk kuvertet "Poströstning årsstämma 2021") eller med e-post till info@acconeer.com. Komplett formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 26 april 2021.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Fullmakter m.m.

Aktieägare kan poströsta inför årsstämman genom ombud med skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren. Fullmakt ska bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats www.acconeer.com och på Bolagets huvudkontor, Scheelevägen 27 i Lund. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Förslag till dagordning

 1. Årsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande.
 3. Val av justeringsmän.
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 8. Beslut om:
  A. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  B. Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  C. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 10. Val till styrelsen och av revisor.
 11. Beslut om:
  A. Riktad emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024:1.
  B. Godkännande av dotterbolagets överlåtelse av teckningsoptioner.
 12. Beslut om:
  A. Riktad emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024:2.
  B. Godkännande av dotterbolagets överlåtelse av teckningsoptioner.
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier.
 14. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 15. Stämmans avslutande.

Punkt 2 - Förslag till val av ordförande vid stämman

Styrelsen har föreslagit att advokat Henric Stråth, Moll Wendén Advokatbyrå, ska väljas till ordförande vid stämman.

Punkt 3 - Förslag till val av justeringsmän

Styrelsen föreslår att Per Odenius och Björn Bengtsson, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att justera stämmoprotokollet. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 4 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringsmännen.

Punkt 8.B - Förslag till dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust

Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att Bolagets medel till förfogande, inklusive årets förlust, balanseras i ny räkning.

Punkt 9 - Förslag till arvoden åt styrelsen och revisorerna

En aktieägargrupp har föreslagit att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt tolv (12) prisbasbelopp, varav fyra (4) prisbasbelopp till ordföranden och två (2) prisbasbelopp vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i Bolaget.

Styrelsen har föreslagit att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 - Förslag till val av styrelse och revisor

En aktieägargrupp har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5), att antalet revisorer ska vara en (1) samt att inga revisorssuppleanter ska utses.

En aktieägargrupp har föreslagit att styrelsen ska bestå av följande ordinarie ledamöter: Bengt Adolfsson (omval), Lars-Erik Wernersson (omval), Git Sturesjö Adolfsson (omval), Thomas Rex (omval) och Johan Paulsson (omval). Till styrelsens ordförande föreslås omval av Thomas Rex.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets webbplats investor.acconeer.com.

Vidare har föreslagits omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en mandattid om ett år. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Punkt 11 - Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner och om godkännande av dotterbolagets överlåtelse enligt 16 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen

Bakgrund och motiv

Styrelsen har föreslagit att bolagsstämman beslutar om ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram till de personer som är eller blir anställda i Bolaget (dock ej visstidsanställda) inklusive den verkställande direktören i Bolaget ("Anställda") på nedanstående villkor ("Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1").

Syftet med det föreslagna programmet och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att ett teckningsoptionsprogram som ger de anställda möjlighet att ta del av Bolagets värdeutveckling, främjar delaktighet och ansvarstagande och medför en ökad motivation att verka för en gynnsam ekonomisk utveckling i Bolaget. Ett incitamentsprogram förväntas också bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta, motiverade och engagerade medarbetare.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om (A) emission av tecknings-optioner av serie 2021/2024:1 till Dotterbolaget (så som definierat nedan) samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2021/2024:1 från Dotterbolaget till de Anställda i enlighet med vad som framgår under punkten 11.B nedan. Ärendena (A) och (B) utgör ett förslag och ska som helhet behandlas av bolagsstämman genom ett beslut.

Punkt 11.A - Emission av teckningsoptioner

För genomförande av Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 föreslår styrelsen att bolagsstämman ska fatta beslut om en riktad emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024:1 av högst 300 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 15 000 kronor.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

 1. Högst 300 000 teckningsoptioner ska ges ut.
 2. Teckningsberättigad ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara bolagets helägda dotterbolag Acconeer Incentive AB, org.nr 559156-2474 ("Dotterbolaget"), med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till Anställda i enlighet med vad som framgår av punkt B nedan.
 3. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.
 4. Teckning av teckningsoptioner ska ske på särskild teckningslista senast inom två veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Överteckning kan inte ske.
 5. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget.
 6. Teckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 15 maj 2024 till och med den 30 september 2024. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
 7. Teckningskursen per aktie ska motsvara 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget under den period om tio (10) handelsdagar som slutar den 23 april 2021, dock inte under aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas till heltal öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt.
 8. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
 9. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av "Villkor för teckningsoptioner serie 2021/2024:1 avseende nyteckning av aktier i Acconeer AB (publ)".
 10. Styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut jämte bilagor som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen vid Bolagsverket eller, i förekommande fall, Euroclear Sweden AB.

Punkt 11.B - Överlåtelse av teckningsoptioner till Anställda

Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 ska huvudsakligen genomföras i enlighet med vad som är beskrivet nedan.

 1. Teckningsoptionerna ska av Dotterbolaget den 2 maj 2021, eller det senare datum som styrelsen beslutar, mot betalning överlåtas till Anställda i enlighet med i nedan angivna riktlinjer.
 2. Överlåtelse enligt punkt 11.B.1 ska ske till marknadsmässigt värde vid respektive överlåtelsetidpunkt, vilket ska fastställas av Optionspartner AB eller annat oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes värderingsmodell.
 3. Tilldelning av teckningsoptioner ska ske i enlighet med följande riktlinjer:
  o Varje Anställd vid respektive tilldelningstillfälle ska erbjudas förvärva teckningsoptioner till ett belopp motsvarande högst en tiondel (1/10) av den Anställdes årslön före inkomstskatt.
  o Högst antal teckningsoptioner som sammanlagt kan tilldelas vid respektive tillfälle är 300 000 teckningsoptioner.
 4. Garanterad tilldelning kommer inte förekomma och överteckning kan inte ske. För det fall tecknat antal teckningsoptioner överskrider det högsta antal teckningsoptioner som kan tilldelas vid tilldelningstillfället ska tilldelning ske proportionerligt i förhållande till respektive Anställds årslön före inkomstskatt och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 5. Överlåtelse av teckningsoptioner får inte ske efter årsstämman 2022 varefter icke överlåtna teckningsoptioner ska makuleras. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.
 6. Rätt till tilldelning i Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 förutsätter att (i) den Anställde innehar sin position eller har tecknat avtal därom senast vid tilldelningen och inte vid nämnda tidpunkt meddelat eller meddelats att anställningen avses att avslutas, (ii) att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske och att det, enligt styrelsens bedömning, kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser samt (iii) att den Anställde och/eller, i förekommande fall, dennes bolag, har undertecknat ett särskilt avtal med Bolaget, enligt vilket Bolaget, eller den Bolaget anvisar, under vissa omständigheter har rätt att återköpa teckningsoptionerna från deltagaren/bolaget och deltagarens anställning upphör eller om deltagaren/bolaget önskar överlåta teckningsoptionerna till annan innan de kan utnyttjas. Styrelsen ska ha rätt att göra de rimliga anpassningar av villkoren i avtalet som bedöms lämpliga eller ändamålsenliga till följd av lokala arbetsrättsliga eller skatterättsliga regler eller administrativa förhållanden.

Kriterier för tilldelning

Det uppställs inga kriterier för tilldelning i incitamentsprogrammen utöver vad som framgår av punkt 11.B.6 ovan. Styrelsen anser att ett brett program som omfattar alla Anställda ger bäst förutsättningar att uppnå styrelsens mål med att införa programmet: engagerade, motiverade och kompetenta medarbetare.

Värdering

Överlåtelse av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde per dagen för överlåtelsen. Teckningsoptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på antaganden om ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 29,86 kronor vid teckningen och en lösenkurs om 38,81 kronor per aktie, 4,99 kronor per option. Black & Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om -0,217 procent och volatilitetsantagande om 40,3 procent samt med hänsyn till förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare. Med hänsyn till förfogandeinskränkningar samt att teckningsoptionerna är en illikvid tillgång, har en s.k. illikviditetsrabatt tillämpats på teckningsoptionernas värde uppgående till 15,2 procent. Slutligt pris för teckningsoptionerna kommer att fastställas i anslutning till överlåtelsen till de Anställda och baseras på vid den tidpunkten rådande marknadsförutsättningar.

Kostnader

Då teckningsoptionerna tecknas till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av emissionen. Vissa kostnader kan dock uppkomma för det fall teckningsoptionspriset överstiger det initialt bedömda marknadsvärdet. Kostnaderna kommer därför i huvudsak endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av teckningsoptionerna. Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 förväntas inte medföra några kostnader av betydelse för Bolaget. Av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits.

Utspädning, tidigare incitamentsprogram och effekter på nyckeltal

Per dagen för förslaget finns det 23 300 500 aktier i Bolaget. Vid antagande av att samtliga teckningsoptioner som kan ges ut inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 utnyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier att öka med 300 000, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,27 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Utspädningen förväntas ha en marginell påverkan på Bolagets nyckeltal.

Det finns tre utestående aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget sedan tidigare: Teckningsoptionsprogram 2018/2021, Teckningsoptionsprogram 2019/2022, samt Teckningsoptions-program 2020/2023.

Bolagsstämman beslutade den 5 april 2018 att emittera högst 200 000 teckningsoptioner till Dotterbolaget, vilket per dagens datum innehar 118 000 av dessa, genom Teckningsoptionsprogram 2018/2021. Incitamentsprogrammet innefattar Bolagets anställda. Optionsinnehavarna har rätt att under tiden från och med den 1 maj 2021 till och med den 30 juni 2021 påkalla teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs som motsvarar 140 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Stockholms officiella kurslista för aktie i Bolaget under perioden från och med den 27 april 2018 till och med den 7 maj 2018. Bolagsstämman beslutade den 9 april 2019 att emittera högst 600 000 teckningsoptioner till Dotterbolaget genom Teckningsoptionsprogram 2019/2022. Incitaments-programmet innefattar anställda i Bolaget. Optionsinnehavarna har under tiden från och med den 1 maj 2022 till och med den 30 juni 2022 påkalla teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs som motsvarar 140 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 26 mars 2019 till och med den 8 april 2019. Bolagsstämman beslutade den 14 april 2020 att emittera högst 300 000 teckningsoptioner till Dotterbolaget genom Teckningsoptionsprogram 2020/2023. Incitamentsprogrammet innefattar de personer som är eller blir anställda i Bolaget (dock ej visstidsanställda) inklusive den verkställande direktören i Bolaget. Optionsinnehavarna har under tiden från och med den 1 maj 2023 till och med den 30 juni 2023 påkalla teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs som motsvarar 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 31 mars 2020 till och med den 13 april 2020.

Vid sidan av Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 föreslår styrelsen att årsstämman den 27 april 2021 ska besluta om Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 (se punkt 12).

Om (i) samtliga teckningsoptioner som har givits ut i anslutning till de pågående incitaments-programmen, exkluderat de teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget, utnyttjas för teckning av aktier, (ii) stämman beslutar om införande av Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 och Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 i enlighet med förslag, samt (iii) samtliga teckningsoptioner som kan ges ut i eller i anslutning till de pågående incitamentsprogrammen, Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 och Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 utnyttjas för teckning av aktier, kommer antalet aktier och antalet röster i Bolaget att öka med sammanlagt 982 000, vilket motsvarar en sammanlagd utspädning om cirka 4,04 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Ovanstående beräkningar gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren. Samtliga utspädningseffekter har beräknats såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier.

Förslagets beredning

Förslaget till beslut om inrättande av Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 och förslagen till beslut under punkterna 11.A och 11.B ovan har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Styrelseledamöter kommer inte att erhålla tilldelning. Bolagets verkställande direktör, som kan komma att tilldelas teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1, har inte deltagit i ärendets beredning.

Majoritetskrav

Bolagsstämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna 11.A-B ovan föreslås antas som ett gemensamt beslut. För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 12 - Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner och om godkännande av dotterbolagets överlåtelse enligt 16 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen

Bakgrund och motiv

Styrelsen har föreslagit att bolagsstämman beslutar om ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram till de personer som är eller blir Anställda inklusive den verkställande direktören i Bolaget på nedanstående villkor ("Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2").

Syftet med det föreslagna programmet och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att ett teckningsoptionsprogram som ger de anställda möjlighet att ta del av Bolagets värdeutveckling, främjar delaktighet och ansvarstagande och medför en ökad motivation att verka för en gynnsam ekonomisk utveckling i Bolaget. Ett incitamentsprogram förväntas också bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta, motiverade och engagerade medarbetare.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om (A) emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024:2 till Dotterbolaget samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2021/2024:2 från Dotterbolaget till de Anställda i enlighet med vad som framgår under punkten 12.B nedan. Ärendena (A) och (B) utgör ett förslag och ska som helhet behandlas av bolagsstämman genom ett beslut.

Punkt 12.A - Emission av teckningsoptioner

För genomförande av Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 föreslår styrelsen att bolagsstämman ska fatta beslut om en riktad emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024:2 av högst 300 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 15 000 kronor.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

 1. Högst 300 000 teckningsoptioner ska ges ut.
 2. Teckningsberättigad ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Dotterbolaget, med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till Anställda i enlighet med vad som framgår av punkt B nedan.
 3. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.
 4. Teckning av teckningsoptioner ska ske på särskild teckningslista senast inom två veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Överteckning kan inte ske.
 5. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget.
 6. Teckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 15 november 2024 till och med den 31 mars 2025. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
 7. Teckningskursen per aktie ska motsvara 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget under den period om tio (10) handelsdagar som börjar den 28 oktober 2021, dock inte under aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas till heltal öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt.
 8. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
 9. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av "Villkor för teckningsoptioner serie 2021/2024:2 avseende nyteckning av aktier i Acconeer AB (publ)".
 10. Styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut jämte bilagor som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen vid Bolagsverket eller, i förekommande fall, Euroclear Sweden AB.

Punkt 12.B - Överlåtelse av teckningsoptioner till Anställda

Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 ska huvudsakligen genomföras i enlighet med vad som är beskrivet nedan.

 1. Teckningsoptionerna ska av Dotterbolaget den 2 november 2021, eller det senare datum som styrelsen beslutar, mot betalning överlåtas till Anställda i enlighet med nedan angivna riktlinjer.
 2. Överlåtelse enligt punkt 12.B.1 ska ske till marknadsmässigt värde vid respektive överlåtelsetidpunkt, vilket ska fastställas av Optionspartner AB eller annat oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes värderingsmodell.
 3. Tilldelning av teckningsoptioner ska ske i enlighet med följande riktlinjer:
  o Varje Anställd vid respektive tilldelningstillfälle ska erbjudas förvärva teckningsoptioner till ett belopp motsvarande högst en tiondel (1/10) av den Anställdes årslön före inkomstskatt.
  o Högst antal teckningsoptioner som sammanlagt kan tilldelas vid respektive tillfälle är 300 000 teckningsoptioner.
 4. Garanterad tilldelning kommer inte förekomma och överteckning kan inte ske. För det fall tecknat antal teckningsoptioner överskrider det högsta antal teckningsoptioner som kan tilldelas vid tilldelningstillfället ska tilldelning ske proportionerligt i förhållande till respektive Anställds årslön före inkomstskatt och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 5. Överlåtelse av teckningsoptioner får inte ske efter årsstämman 2022 varefter icke överlåtna teckningsoptioner ska makuleras. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.
 6. Rätt till tilldelning i Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 förutsätter att (i) den Anställde innehar sin position eller har tecknat avtal därom senast vid tilldelningen och inte vid nämnda tidpunkt meddelat eller meddelats att anställningen avses att avslutas, (ii) att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske och att det, enligt styrelsens bedömning, kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser samt (iii) att den Anställde och/eller, i förekommande fall, dennes bolag, har undertecknat ett särskilt avtal med Bolaget, enligt vilket Bolaget, eller den Bolaget anvisar, under vissa omständigheter har rätt att återköpa teckningsoptionerna från deltagaren/bolaget och deltagarens anställning upphör eller om deltagaren/bolaget önskar överlåta teckningsoptionerna till annan innan de kan utnyttjas. Styrelsen ska ha rätt att göra de rimliga anpassningar av villkoren i avtalet som bedöms lämpliga eller ändamålsenliga till följd av lokala arbetsrättsliga eller skatterättsliga regler eller administrativa förhållanden.

Kriterier för tilldelning

Det uppställs inga kriterier för tilldelning i incitamentsprogrammen utöver vad som framgår av punkt 12.B.6 ovan. Styrelsen anser att ett brett program som omfattar alla Anställda ger bäst förutsättningar att uppnå styrelsens mål med att införa programmet: engagerade, motiverade och kompetenta medarbetare.

Värdering

Överlåtelse av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde per dagen för överlåtelsen. Teckningsoptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på antaganden om ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 29,86 kronor vid teckningen och en lösenkurs om 38,81 kronor per aktie, 5,51 kronor per option. Black & Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om -0,186 procent och volatilitetsantagande om 40,3 procent samt med hänsyn till förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare. Med hänsyn till förfogandeinskränkningar samt att teckningsoptionerna är en illikvid tillgång, har en s.k. illikviditetsrabatt tillämpats på teckningsoptionernas värde uppgående till 17,7 procent. Slutligt pris för teckningsoptionerna kommer att fastställas i anslutning till överlåtelsen till de Anställda och baseras på vid den tidpunkten rådande marknadsförutsättningar.

Kostnader

Då teckningsoptionerna tecknas till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av emissionen. Vissa kostnader kan dock uppkomma för det fall teckningsoptionspriset överstiger det initialt bedömda marknadsvärdet. Kostnaderna kommer därför i huvudsak endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av teckningsoptionerna. Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 förväntas inte medföra några kostnader av betydelse för Bolaget. Av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits.

Utspädning, tidigare incitamentsprogram och effekter på nyckeltal

Per dagen för förslaget finns det 23 300 500 aktier i Bolaget. Vid antagande av att samtliga teckningsoptioner som kan ges ut inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 utnyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier att öka med 300 000, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,27 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Utspädningen förväntas ha en marginell påverkan på Bolagets nyckeltal.

Det finns tre utestående aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget sedan tidigare: Teckningsoptionsprogram 2018/2021, Teckningsoptionsprogram 2019/2022, samt Teckningsoptions-program 2020/2023.

Bolagsstämman beslutade den 5 april 2018 att emittera högst 200 000 teckningsoptioner till Dotterbolaget, vilket per dagens datum innehar 118 000 av dessa, genom Teckningsoptionsprogram 2018/2021. Incitamentsprogrammet innefattar Bolagets anställda. Optionsinnehavarna har rätt att under tiden från och med den 1 maj 2021 till och med den 30 juni 2021 påkalla teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs som motsvarar 140 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Stockholms officiella kurslista för aktie i Bolaget under perioden från och med den 27 april 2018 till och med den 7 maj 2018. Bolagsstämman beslutade den 9 april 2019 att emittera högst 600 000 teckningsoptioner till Dotterbolaget genom Teckningsoptionsprogram 2019/2022. Incitaments-programmet innefattar anställda i Bolaget. Optionsinnehavarna har under tiden från och med den 1 maj 2022 till och med den 30 juni 2022 påkalla teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs som motsvarar 140 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 26 mars 2019 till och med den 8 april 2019. Bolagsstämman beslutade den 14 april 2020 att emittera högst 300 000 teckningsoptioner till Dotterbolaget genom Teckningsoptionsprogram 2020/2023. Incitamentsprogrammet innefattar de personer som är eller blir anställda i Bolaget (dock ej visstidsanställda) inklusive den verkställande direktören i Bolaget. Optionsinnehavarna har under tiden från och med den 1 maj 2023 till och med den 30 juni 2023 påkalla teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs som motsvarar 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 31 mars 2020 till och med den 13 april 2020.

Vid sidan av Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 föreslår styrelsen att årsstämman den 27 april 2021 ska besluta om Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 (se punkt 11).

Om (i) samtliga teckningsoptioner som har givits ut i anslutning till de pågående incitaments-programmen, exkluderat de teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget, utnyttjas för teckning av aktier, (ii) stämman beslutar om införande av Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 och Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 i enlighet med förslag, samt (iii) samtliga teckningsoptioner som kan ges ut i eller i anslutning till de pågående incitamentsprogrammen, Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 och Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 utnyttjas för teckning av aktier, kommer antalet aktier och antalet röster i Bolaget att öka med sammanlagt 982 000, vilket motsvarar en sammanlagd utspädning om cirka 4,04 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Ovanstående beräkningar gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren. Samtliga utspädningseffekter har beräknats såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier.

Förslagets beredning

Förslaget till beslut om inrättande av Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 och förslagen till beslut under punkterna 12.A och 12.B ovan har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Styrelseledamöter kommer inte att erhålla tilldelning. Bolagets verkställande direktör, som kan komma att tilldelas teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2, har inte deltagit i ärendets beredning.

Majoritetskrav

Bolagsstämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna 12.A-B ovan föreslås antas som ett gemensamt beslut. För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 13 - Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier motsvarande högst tjugofem (25) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet.

Beslut gällande ökat aktiekapital får inte medföra att det totala aktiekapitalet överstiger Bolagets högsta möjliga aktiekapital enligt bolagsordningen. Styrelsen ska ha rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa rörelsekapital och ta till vara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare samt att vidare finansiera Bolagets tillväxtstrategi. Betalning för de nyemitterade aktierna ska kunna ske genom kvittning, apport eller med andra villkor som avses i 13 kap. 5 § p. 6 aktiebolagslagen (2005:551). I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemission ske på marknadsmässiga villkor.

Beslut enligt denna punkt 13 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Punkt 14 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen för Acconeer AB (publ) föreslår att bolagsordningen kompletteras med bestämmelser som gör det möjligt för styrelsen att samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551), samt att styrelsen får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen. Syftet med förslaget är att ge styrelsen ökad flexibilitet vid genomförandet av bolagsstämmor även efter det att lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har upphört att gälla. Vidare föreslår styrelsen att styrelsens säte, med anledning av flytt till nya lokaler i Malmö, ändras till Malmö kommun. Slutligen föreslås ett antal justeringar som beror på lagändringar samt några redaktionella justeringar. De föreslagna ändringarna framgår nedan. Som en konsekvens av införandet av två nya paragrafer (§ 9 och § 10) föreslås omnumrering av befintliga bestämmelser i bolagsordningen, varvid nuvarande § 9 blir § 11.

Beslut enligt denna punkt 14 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Nuvarande lydelse Föreslagen ändrad lydelse
§ 1. Firma

Bolagets firma är Acconeer AB (publ).

§ 1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Acconeer AB (publ).

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Lunds kommun.

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 8. Kallelse till bolagsstämma m.m.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

En aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 9 Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 10 Utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

§ 11. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 13. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför årsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.acconeer.com, senast tre veckor före dagen för årsstämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Aktieägare, som önskar erhålla upplysning enligt ovan, ska lämna en skriftlig begäran härom till Bolaget senast tio (10) dagar före årsstämman, d.v.s. senast den 17 april 2021, till adress Acconeer AB (publ), Scheelevägen 27, 223 70 Lund (märk kuvertet "Upplysning årsstämma 2021") eller via e-post till info@acconeer.com. Inskickade frågor bör inkludera aktieägarens namn inklusive aktieägarens person- eller organisationsnummer. Det rekommenderas också att inskickade frågor inkluderar aktieägares postadress, e-postadress och telefonnummer. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats www.acconeer.com och på Bolagets huvudkontor, Scheelevägen 27 i Lund senast den 22 april 2021. Upplysningarna skickas inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgett sin adress.

Antalet aktier och röster i Bolaget

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 23 300 500. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

____________

Lund i mars 2021

Acconeer AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta:

Lars Lindell, VD
Tel. +46 (0)10 218 92 00
ir@acconeer.com
www.acconeer.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kallelse-till-arsstamma-2021-Acconeer-AB-publ.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com