Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

Kallelse till årsstämma 2019 i Acconeer AB (publ)

Kallelse till årsstämma 2019 i Acconeer AB (publ) Aktieägarna i Acconeer AB (publ), org.nr. 556872-7654, ("Bolaget") kallas till årsstämma tisdagen den 9 april 2019 kl. 17.30 på Ideon Gateway (andra våningen) Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Registreringen till stämman börjar kl. 16.30.

Den som önskar delta i stämman ska:

dels i eget namn (ej förvaltarregistrerad) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 3 april 2019,
dels till Bolaget anmäla sin avsikt att delta i årsstämman, senast onsdagen den 3 april 2019, skriftligt under adress Acconeer AB (publ), Scheelevägen 27, 223 63 Lund, per telefon 010-218 92 00 vardagar kl. 09:00-17:00 (till antingen Jenny Olsson eller Henrik Ljung) eller via e-post info@acconeer.com. För anmälan av biträden (högst två) gäller samma tid och adresser etc.

Anmälan ska ange namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid), antal aktier samt i förekommande fall ombuds och/eller biträdes namn. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste direktregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd per onsdagen den 3 april 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på hemsidan www.acconeer.com.

Förslag till dagordning
1   Öppnande av stämma
2   Val av ordförande vid stämman
3   Upprättande och godkännande av röstlängd
4   Val av en eller två justeringsmän
5   Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
6   Godkännande av dagordning
7   Verkställande direktörens redogörelse
8   Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9   Beslut om följande
       (a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning
       (b) Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
       (c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
10   Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
11   Val av styrelse och revisorer
12   Beslut om riktad emission av teckningsoptioner och om godkännande av dotterbolagets överlåtelse enligt 16 kap. 4 § andra stycket
       aktiebolagslagen
13   Stämman avslutas

Punkt 1 - Förslag till val av ordförande vid stämman
Styrelsen har föreslagit att advokat Martin Morén Jönsson, Moll Wendén Advokatbyrå, ska väljas till ordförande vid stämman.

Punkt 9(b) - Förslag till dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust
Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018 och att Bolagets medel till förfogande om sammanlagt 153 287 522 kronor, inklusive årets förlust om 39 079 401 kronor, balanseras i ny räkning.

Punkt 10 - Förslag till arvoden åt styrelsen och revisorerna
En aktieägargrupp har föreslagit att styrelsearvode ska utgå med totalt 14 prisbasbelopp, varav fyra prisbasbelopp till ordföranden och två prisbasbelopp vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i Bolaget.

Styrelsen har föreslagit att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 - Förslag till val av styrelse och revisor
En aktieägargrupp har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara sex (6), att antalet revisorer ska vara en (1) samt att inga revisorssuppleanter ska utses.

En aktieägargrupp har föreslagit att styrelsens ska bestå av följande ordinarie ledamöter: Bo Ekelund (omval), Bengt Adolfsson (omval), Lars-Erik Wernersson (omval), Git Sturesjö Adolfsson (omval), Thomas Rex (omval), Johan Paulsson (nyval) som representant för Winplantan AB och ersätter Magnus Wide. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Bo Ekelund.

Information om föreslagen ny styrelseledamot:
Johan Paulsson, född 1963
Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik, Lunds universitet.
Övriga befattningar: CTO i Axis Communications AB, styrelseledamot i poLight AS, och Winplantan AB. Tidigare befattningar: Operativ chef och chef för FoU på Ericsson Mobile Platform AB samt operativ chef på Anoto AB.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats www.investor.acconeer.com.

Vidare har föreslagits omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en mandattid om ett år. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att om årsstämma bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 12 - Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner och om godkännande av dotterbolagets överlåtelse enligt 16 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen
Styrelsen har föreslagit att bolagsstämman beslutar om ett incitamentsprogram till de personer som är eller blir anställda i Bolaget (dock ej visstidsanställda) inklusive den verkställande direktören i Bolaget ("Anställda") på nedanstående villkor ("Teckningsoptionsprogram 2019/2022").

För genomförande av Teckningsoptionsprogram 2019/2022 har styrelsen föreslagit att bolagsstämman ska fatta beslut om (A) emission av teckningsoptioner serie 2019/2022 med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till de Anställda på följande villkor. Ärendena (A) och (B) utgör ett förslag och ska som helhet behandlas av bolagsstämman genom ett beslut.

A. Emission av teckningsoptioner

1. Högst 600 000 teckningsoptioner ska ges ut.
2. Teckningsberättigad ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Dotterbolaget med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till Anställda i enlighet med vad som framgår av punkt B nedan. 
3. Dotterbolaget ska erlägga ett kontant vederlag för respektive teckningsoption som ska motsvara marknadsvärdet för teckningsoptionen, vilket ska fastställas av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som oberoende värderingsinstitut, i anslutning till stämman och med användande av Black & Scholes värderingsmodell.
4. Betalning för de tecknade teckningsoptionerna ska erläggas kontant senast den 30 april 2019. Styrelsen har rätt att senarelägga betalningstidpunkten.
5. Teckning av teckningsoptioner ska ske på särskild teckningslista senast den 15 april 2019. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
6. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget.
7. Teckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 maj 2022 till och med den 30 juni 2022.
8. Teckningskursen per aktie ska motsvara 140 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Stockholms officiella kurslista för aktie i Bolaget under perioden från och med den 26 mars 2019 till och med den 8 april 2019, dock inte under aktiens kvotvärde.
9. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
10. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av "Villkor för teckningsoptioner serie 2019/2022 avseende nyteckning av aktier i Acconeer AB (publ)".
11. Styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut jämte bilagor som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att ett teckningsoptionsprogram som ger de anställda möjlighet att ta del av Bolagets värdeutveckling främjar delaktighet och ansvarstagande och medför en ökad motivation att verka för en gynnsam ekonomisk utveckling i Bolaget. Ett incitamentsprogram förväntas också bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta, motiverade och engagerade medarbetare.

B. Överlåtelse av teckningsoptioner till Anställda
Teckningsoptionsprogram 2019/2022 ska huvudsakligen genomföras i enlighet med vad som är beskrivet nedan.

1. Teckningsoptionerna ska av Dotterbolaget, dels den 1 maj 2019 och dels den 1 november 2019, mot betalning överlåtas till Anställda i enlighet med i punkt B.3 angivna riktlinjer.
2. Överlåtelse enligt punkten B.1 ska ske till marknadsmässigt värde vid respektive överlåtelsetidpunkt, vilket ska fastställas av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes värderingsmodell.
3. Tilldelning av teckningsoptioner ska ske i enlighet med följande riktlinjer:

  • Varje Anställd den 1 maj 2019 ska erbjudas förvärva teckningsoptioner till ett belopp motsvarande högst en tiondel (1/10) av den Anställdes årslön före inkomstskatt. Högst antal teckningsoptioner som sammanlagt kan tilldelas vid detta tillfälle är 300 000 teckningsoptioner.
  • Varje Anställd den 1 november 2019 ska erbjudas förvärva teckningsoptioner till ett belopp motsvarande högst en tiondel (1/10) av den Anställdes årslön före inkomstskatt. Högst antal teckningsoptioner som sammanlagt kan tilldelas vid detta tillfälle är 300 000 teckningsoptioner. 

4. Garanterad tilldelning kommer inte förekomma och överteckning kan inte ske. För det fall tecknat antal teckningsoptioner  överskrider det högsta antal teckningsoptioner som kan tilldelas vid ett tilldelningstillfälle ska tilldelning ske proportionerligt i förhållande till tecknat antal. I andra hand ska tilldelning ske genom lottning verkställd av Bolaget.
5. Överlåtelse av teckningsoptioner får inte ske efter årsstämman 2020 varefter icke överlåtna teckningsoptioner ska makuleras. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering. Rätt till tilldelning i Teckningsoptionsprogram 2019/2022 förutsätter att den Anställde innehar sin position eller har tecknat avtal därom senast vid tilldelningen och inte vid nämnda tidpunkt meddelat eller meddelats att anställningen avses att avslutas. Vidare ska ett s.k. hembudsavtal träffas enligt vilket den Anställde ska vara förpliktigad att erbjuda Dotterbolaget att förvärva teckningsoptionerna, eller viss del av dessa, om anställningen upphör eller om teckningsoptionerna ska överlåtas.
6. Tilldelning förutsätter, dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsen bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser

Kostnader, utspädning och påverkan på nyckeltal
Då teckningsoptionerna tecknas till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av emissionen. Vissa kostnader kan dock uppkomma för det fall teckningsoptionspriset överstiger det initialt bedömda marknadsvärdet. Kostnaderna kommer därför i huvudsak endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av teckningsoptionerna. Teckningsoptionsprogram 2019/2022 förväntas inte medföra några kostnader av betydelse för Bolaget. Av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits.

Vid antagande av att samtliga 600 000 teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2019/2022 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 30 000 kronor, medförande en maximal utspädningseffekt motsvarande ca 2,96 procent. Nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2018 hade i sådant fall förändrats på så sätt att förlusten per aktie hade minskat med ca 0,06 kronor från -2,05 kronor till -1,99 kronor. Därtill omfattar pågående teckningsoptionsprogram 568 000 nya aktier i Bolaget, motsvarande en utspädningseffekt om ca 2,81 procent. Sammantaget kan befintliga teckningsoptionsprogram och Teckningsoptionsprogram 2019/2022 medföra en maximal utspädningseffekt om ca 5,77 procent.

Ovanstående beräkningar gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren. Samtliga utspädningseffekter har beräknats såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier.

Frågans beredning
Styrelsens förslag har beretts i styrelsen tillsammans med externa rådgivare. Styrelseledamöter kommer inte att erhålla tilldelning.

Majoritetskrav
Bolagsstämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna A-B ovan föreslås antas som ett gemensamt beslut. För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Tillgängliga handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 12 kommer att finnas tillgängliga på Bolaget och på Bolagets hemsida, www.acconeer.com, senast från och med 19 mars 2019 samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Upplysningar på stämman
På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Antalet aktier och röster i Bolaget
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår till 19 079 500. Bolaget har endast ett aktieslag och det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 19 079 500.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy- bolagsstammor-svenska.pdf.

Lund i mars 2019
Acconeer AB (publ)
Styrelsen

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Stockholm med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se.

2019-03-06

Ytterligare information
Lars Lindell, VD
Tel. +46 (0)10 218 92 00
ir@acconeer.com
www.acconeer.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 mars 2019 kl. 09.00.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer Kallelse till arsstamma.pdf