Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

Delårsrapport Q1, 2020

FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI - 31 MARS 2020

 • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 2 150 (550) TSEK.
 • Bruttomarginalen uppgick till 59 (40) %.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -17 701 (-15 991) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,92 (-0,84) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -14 810 (-13 117) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 61 864 (121 724) TSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Acconeer erhöll en order från Glyn Limited värd 123 TSEK.
 • Acconeer erhöll en order från Digi-Key värd 147 TSEK.
 • Acconeer erhöll en order från CODICO värd 610 TSEK.
 • Bolaget meddelade att man har levererat mer än 100 000 A1 radarsensorer.
 • Acconeer erhöll en order från europeisk kund värd 139 TSEK.
 • Bolaget meddelade att de planerar att utveckla Entry-modul färdig för integration till lågsystemkostnad.
 • Acconeer tilldelas tre "design wins" av Alps Alpine för närvarodetektering i bilar hos en europeisk premiumtillverkare. Det uppskattade totala potentiella värdet av dessa "designs wins" är 90 -120 MSEK över tre år med start 2022.
 • Det är bolagets bedömning att effekterna av Covid-19 kommer att ha en begränsad påverkan på verksamhetsåret 2020.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Bolaget höll den 14 april sin årsstämma för verksamhetsåret 2019.Till ny ordförande valdes Thomas Rex.

" Trots en oro för Covid-19 i världen så växte våra intäkter i Q1.", säger Lars Lindell, VD Acconeer AB

Bokslutskommunikén finns bifogad till detta pressmeddelande och tillgänglig via Acconeers hemsida: https://investor.acconeer.com/se/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2020 klockan 09.00.Om Acconeer AB

För mer information, kontakta:

Lars Lindell, VD Acconeer, Tel: 010 - 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-Pressmeddelande-2020-04-17.pdf
Delarsrapport-Q1-2020.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com