Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2019

FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 1 829 (442) TSEK.

· Resultatet efter skatt uppgick till -19 465 (-15 112) TSEK.

· Resultat per aktie var -1,01 (-0,79) SEK.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet var -15 641 (-16 560) TSEK.

HELÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2019

· Nettoomsättningen för helåret uppgick till 5 508 (953) TSEK.

· Resultatet efter skatt uppgick till -68 569 (-39 079) TSEK.

· Resultat per aktie var -3,58 (-2,05) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet var -60 701 (-45 935) TSEK.

· Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick på balansdagen till 77 954 (136 214) TSEK.

· Bruttomarginalen uppgick till 61%.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

· Acconeer publicerade två nya "focus use cases" inom närvarodetektering

· Ordrar från BEYD om totalt 1 489 TSEK erhölls.

· Från Digi-Key erhölls ordrar om totalt 456 TSEK.

· Acconeer fick order från japanska Restar Electronics Corporation värd 1 020 TSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Order från Glyn Limited om 123 TSEK erhölls i februari.

· Thomas Rex föreslås till ny ordförande i Acconeer AB.

" Vi har identifierat ett flertal kundprojekt med potential att skapa stora intäktsökningar och har för avsikt att minst fördubbla kapaciteten att stödja och driva kundprojekt under 2020.", säger Lars Lindell, VD Acconeer AB

Bokslutskommunikén finns bifogad till detta pressmeddelande och tillgänglig via Acconeers hemsida: https://investor.acconeer.com/se/finansiella-rapporter/

För mer information, kontakta:

Lars Lindell, VD Acconeer, Tel: 010 - 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020 klockan 09.00.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-Q4-2020-02-20.pdf
Bokslutskommunike-januari-december-2019.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com