Skip to main content

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

By

I fjärde kvartalet 2021 uppgick Acconeers nettoomsättning till 8 110 TSEK, och intäktsökningen var 174% jämfört med samma kvartal förra året. Ett rekordstort antal sensorer såldes, 159 280, och 10 224 moduler såldes. Sedan lansering har Acconeer sålt totalt 726 410 radarsensorer och 32 874 moduler. Under kvartalet såldes även 391 utvärderingskit, EVK, och den ackumulerade EVK-försäljningen sedan lansering uppgår vid kvartalets slut till 4 641. Bruttomarginalen i Q4 var 72% och tio nya kundprodukter lanserades.

– Vi är glada att göra ytterligare ett starkt kvartal där vi än en gång slår rekord i antal sålda sensorer, detta trots den rådande globala komponentbristen. Vi fick vår första volymorder för bilbranschen och lanserade en kund i segmentet robotgräsklippare, båda nya användningsfall för oss. Dessutom ökar antalet kundlanseringar i snabb takt, och vi har en mycket stark pipeline för lanseringar i 2022. Därför höjer vi nu vårt mål för kundlanseringar från fem till tio per kvartal, säger Lars Lindell, vd, Acconeer.

FJÄRDE KVARTALET

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 8 110 (2 956) TSEK.
 • Bruttomarginalen avseende försäljning av varor uppgick till 72 (70)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till -17 257 (-15 451) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,74 (-0,66) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -14 013 (-12 732) TSEK.

HELÅRET

 • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 31 157 (9 505) TSEK.
 • Bruttomarginalen avseende försäljning av varor uppgick till 71 (58)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till -51 138 (-62 312).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -2,19 (-2,85) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -39 986 (-50 800) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 156 858 (82 170) TSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Acconeer fick en order från CODICO värd 800 000 SEK.
 • Acconeer fick en order från Digi-Key värd 500 000 SEK.
 • Radarsensorn A1 i nylanserad robotgräsklippare från ett stort europeiskt teknikföretag.
 • Acconeer fick en order från Asteelflash värd 730 000 SEK.
 • Företrädesemission om ca 140 MSEK före avdrag för emissionskostnader om ca 15 MSEK offentliggjordes.
 • Prospekt med anledning av förestående företrädesemission offentliggjordes.
 • Acconeer fick en order från Baumüller värd 1 027 000 SEK.
 • Acconeer fick en order från EMSYS Design värd 797 000 SEK.
 • Tilläggsprospekt offentliggjordes.
 • Acconeer fick en order av Nexty värd 1,5 miljoner SEK.
 • Acconeer offentliggjorde utfall i företrädesemissionen.
 • Acconeer fick en order från Drainage Management Services värd 550 000 SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Acconeer fick en order från Glyn värd 536 000 SEK.
 • Acconeer fick två ordrar värda totalt 2,4 miljoner SEK.

Bokslutskommunikén finns bifogad till detta pressmeddelande och tillgänglig via Acconeers hemsida: https://investor.acconeer.com/se/finansiella-rapporter/.

För ytterligare information kontakta:

Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 18 februari 2022 07:30.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-Q4-2021 220218.pdf
Acconeer Q4 2021 sv.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com

Year-end report January 1 – December 31 2021

By

In the fourth quarter 2021, Acconeer AB's net sales amounted to kSEK 8,110, and the revenue increased by 174% compared to the same quarter last year. A record number of sensors were sold, 159,280, and 10,224 modules were sold. In total, Acconeer has sold 726,410 radar sensors and 32,874 modules since launch. In Q4 391 evaluation kits were sold, and an accumulated 4,641 EVKs have been sold since launch. The gross margin in Q4 was 72% and ten new customer products were launched.

Lars Lindell, CEO Acconeer, comments: "We are pleased to have another strong quarter where we are once again breaking records in the number of sensors sold, despite the current global component shortage. We received our first volume order for the automotive industry and launched a customer in the robotic lawnmower segment, both new use cases for us. In addition, the number of customer launches is increasing rapidly, and we have a very strong pipeline for launches in 2022. Therefore, we are now raising our target for customer launches from five to ten per quarter."

FORTH QUARTER

 • Net sales for the fourth quarter amounted to kSEK 8,110 (2,956).
 • The gross margin on sales of goods was 72 (70)%.
 • Result after taxes amounted to kSEK -17,257 (-15,451).
 • Earnings per share before and after dilution was SEK -0.74 (-0.66).
 • The cash flow from operating activities was kSEK -14,013 (-12,732).

FULL YEAR

 • Net sales for the full year amounted to kSEK 31,157 (9,505).
 • The gross margin on sales of goods was 71 (58)%.
 • Result after taxes amounted to kSEK -51,138 (-62,312).
 • Earnings per share before and after dilution was SEK -2.19 (-2.85).
 • The cash flow from operating activities was kSEK -39,986 (-50,800).
 • Cash and cash equivalents on the balance sheet date amounted to kSEK 156,858 (82,170).

SIGNIFICANT EVENTS DURING THE FOURTH QUARTER

 • Acconeer received order from CODICO worth USD 91,000.
 • Acconeer received order from Digi-Key worth USD 59,000.
 • A1 radar sensor in robotic lawn mower from large European technology company.
 • Acconeer received order from Asteelflash worth UDS 82,300.
 • Rights issue of approximately SEK 140 million, before issue expenses of approximately SEK 15 million, was announced.
 • Prospectus in connection with forthcoming rights issue was published.
 • Acconeer received order from Baumüller worth USD 112,900.
 • Acconeer received order from EMSYS Design worth USD 87,780.
 • Supplementary prospectus was published.
 • Acconeer received order from Nexty worth USD 163,000.
 • Acconeer announced outcome of rights issue.
 • Acconeer received order from Drainage Management Services worth USD 60,000.

SIGNIFICANT EVENTS AFTER THE END OF THE PERIOD

 • Acconeer received order from Glyn worth USD 58,500.
 • Acconeer received two orders worth in total USD 260,000.

The year-end report is attached to this press release and available through Acconeer's website: https://investor.acconeer.com/en/financial-reports/.

For additional information, please contact:

Lars Lindell, CEO Acconeer, Phone: +46 10218 92 00, E-mail: ir@acconeer.com

This information is information that Acconeer AB is required to disclose by the EU Market Abuse Regulation. The information was provided by the above contact person, for publication on February 18, 2022 07:30.

The following documents can be retrieved from beQuoted
Acconeer-Q4-result-2021 220218.pdf
Acconeer-Q4 2021 eng.pdf

About Acconeer AB

With ground-breaking technology, Acconeer has developed a radar sensor that opens a new world of interaction. Acconeer Micro Radar Sensor, with low power consumption, high precision, small size and high robustness, is a 60GHz robust and cost-effective sensor for detection, distance measurement, motion detection and camera-supported applications with low power consumption. Acconeer combines the advantage of low power consumption with highly accurate pulsed radar systems of coherent radar, all integrated into a component with a surface area of only 28 mm2. The radar sensor can be included in a range of mobile consumer products, from smartphones to wearables, but also in areas such as robots, drones, the Internet of Things, healthcare, automotive, industrial robots and security and monitoring systems. Acconeer is a semiconductor company and, as a business model, sells hardware to manufacturers of consumer electronics products. Acconeer is listed on Nasdaq First North Growth Market with the ticker code ACCON, Redeye is the company's Certified Advisor (CA) and can be contacted via telephone +46(0)8 121 576 90 or via e-mail certifiedadviser@redeye.se. For more information: www.acconeer.com.

YEAR-END REPORT 1 JANUARY – 31 DECEMBER 2020

By

In the fourth quarter 2020, Acconeer AB's net sales amounted to kSEK 2,956, and seven new customer products were launched. The cash flow from operating activities was kSEK -13,927. During the quarter, 501 evaluation kits (EVK) were sold, which is well above the company's target of selling on average three EVK per day.

Lars Lindell, CEO Acconeer, comments: "In the fourth quarter 2020 we were happy to see seven new customer launches, including three in China which continues to be a strong market for us. Otherwise, continued focus has been to finalize the discussions with Alps Alpine, where we hope to be able to sign a contract during Q1 2021."

FOURTH QUARTER 1 OCTOBER – 31 DECEMBER 2020

 • Net sales for the fourth quarter amounted to kSEK 2,956 (1,829) TSEK.
 • The Gross margin was 72 (67) %.
 • Result after taxes amounted to kSEK -15,451 (-19,465).
 • Earnings per share before and after dilution was SEK -0.66 (-1.01) SEK.
 • The cash flow from operating activities was kSEK -13,927 (-15,641).

FULL YEAR JANUARY- DECEMBER 2020

 • Net sales for the full year amounted to kSEK 9,505 (5,508).
 • The Gross margin was 61 (61) %.
 • Result after taxes amounted to kSEK -62,312 (-68,539).
 • Earnings per share before and after dilution was SEK -2.85 (-3.58)
 • The cash flow from operating activities was kSEK -56,391 (-60,701).
 • Cash and cash equivalents including short term deposits at the balance date amounted to kSEK 82,170 (77,954)

SIGNIFICANT EVENTS DURING THE FOURTH QUARTER

 • Acconeer received two orders from Digi-Key worth USD 36,000 and 37,000.
 • A distribution agreement was signed with Marubun.
 • Acconeer received an order from BEYD worth USD 421,000.
 • It is the company's assessment that the effects of Covid-19 has had a limited impact on operations in 2020. No impact was seen on the development side, while manufacturing was somewhat affected by a global shortage of processors that occurred in connection with Covid-19. Regarding demand for the company's products, we see that some customer projects have been delayed, but the assessment is that this falls within the margin of uncertainty that always exists.

SIGNIFICANT EVENTS AFTER THE END OF THE REPORTING PERIOD

 • Acconeer receives funding of SEK 4M for project on sleep monitoring with Sleepiz and University of Gothenburg.

The year-end report is attached to this press release and available through Acconeer's website: https://investor.acconeer.com/en/financial-reports/

For additional information, please contact:

Lars Lindell, CEO Acconeer, Phone: +46 10218 92 00, E-mail: ir@acconeer.com

This information is information that Acconeer AB is required to disclose by the EU Market Abuse Regulation. The information was provided by the above contact person, for publication on February 19, 2021 07.30.

The following documents can be retrieved from beQuoted
Acconeer-Q4- 210219.pdf
Acconeer-Q4-2020 ENG 20210219.pdf

About Acconeer AB

Acconeer is a leading radar sensor company based in Lund, south Sweden, in Ideon, the country's hottest region for wireless technologies. Acconeer is developing a truly leading ultra-low power, high precision 3D sensor which will revolutionize the way that mobile devices interpret their surroundings. Acconeers ultra-low power and millimeter precision sensor will be a robust and cost-effective solution for applications ranging from virtual reality and gaming to security and robot control. Information from the sensor can also be used to identify different materials, these are just some examples of the wide range of possibilities of application areas for the sensor. Acconeer is listed on Nasdaq First North Growth Market with the ticker code ACCON, Redeye is the company's Certified Advisor (CA) and can be reached via telephone +46 (0)8 121 576 90 or via mail certifiedadviser@redeye.se. For more information: www.acconeer.com

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2020

By

I det fjärde kvartalet 2020 uppgick Acconeer AB:s nettoomsättning till 2 956 tusen SEK, och sju nya kundprodukter lanserades. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -13 927 tusen SEK. Under kvartalet såldes 501 utvärderingskit (EVK), vilket är väl över bolagets målsättning att sälja i snitt tre EVK per dag.

"I det fjärde kvartalet 2020 kunde vi glädja oss åt att se sju stycken nya kundlanseringar, varav tre i Kina som fortsatt är en stark marknad för oss. I övrigt har stort fokus fortsatt varit på att slutföra diskussionerna med Alps Alpine där vi hoppas kunna signera kontrakt under Q1 2021.", säger Lars Lindell, VD Acconeer AB

FJÄRDE KVARTALET 1 OTKOBER- 31 DECEMBER 2020

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 2 956 (1 829) TSEK.
 • Bruttomarginalen uppgick till 72 (67) %.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -15 451 (-19 465) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,66 (-1,01) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -13 927 (-15 641) TSEK.

HELÅRET 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2020

 • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 9 505 (5 508) TSEK.
 • Bruttomarginalen uppgick till 61 (61) %.
 • Resultat efter skatt uppgick till -62 312 (-68 539) TSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning var -2,85 (-3,58) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -56 391 (-60 701) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 82 170 (77 954) TSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Acconeer fick två större ordrar från Digi-Key värda 320 respektive 315 TSEK.
 • Distributionsavtal med Marubun signerades.
 • Acconeer fick en order från BEYD värd 3,5 MSEK.
 • Det är bolagets bedömning att effekterna av Covid-19 har haft en begränsad påverkan på verksamheten under 2020. Ingen påverkan syns på utvecklingssidan, medan tillverkningen påverkats något av en global brist på processorer som uppstått i samband med Covid-19. Gällande efterfrågan på bolagets produkter ser vi att vissa kundprojekt blivit försenade, men bedömningen är att detta ryms i den osäkerhetsmarginal som alltid finns.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Acconeer får bidrag om 4 miljoner SEK för projekt inom sömnövervakning med Sleepiz och Göteborgs Universitet.

Bokslutskommunikén finns bifogad till detta pressmeddelande och tillgänglig via Acconeers hemsida: https://investor.acconeer.com/se/finansiella-rapporter/

För mer information, kontakta:

Lars Lindell, VD Acconeer, Tel: 010 – 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2021 klockan 07.30.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-bokslutskommunike-2020 210219.pdf
2020 Q4 sv 20210219.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2019

By

FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 1 829 (442) TSEK.

· Resultatet efter skatt uppgick till -19 465 (-15 112) TSEK.

· Resultat per aktie var -1,01 (-0,79) SEK.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet var -15 641 (-16 560) TSEK.

HELÅRET 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2019

· Nettoomsättningen för helåret uppgick till 5 508 (953) TSEK.

· Resultatet efter skatt uppgick till -68 569 (-39 079) TSEK.

· Resultat per aktie var -3,58 (-2,05) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet var -60 701 (-45 935) TSEK.

· Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick på balansdagen till 77 954 (136 214) TSEK.

· Bruttomarginalen uppgick till 61%.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

· Acconeer publicerade två nya "focus use cases" inom närvarodetektering

· Ordrar från BEYD om totalt 1 489 TSEK erhölls.

· Från Digi-Key erhölls ordrar om totalt 456 TSEK.

· Acconeer fick order från japanska Restar Electronics Corporation värd 1 020 TSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Order från Glyn Limited om 123 TSEK erhölls i februari.

· Thomas Rex föreslås till ny ordförande i Acconeer AB.

" Vi har identifierat ett flertal kundprojekt med potential att skapa stora intäktsökningar och har för avsikt att minst fördubbla kapaciteten att stödja och driva kundprojekt under 2020.", säger Lars Lindell, VD Acconeer AB

Bokslutskommunikén finns bifogad till detta pressmeddelande och tillgänglig via Acconeers hemsida: https://investor.acconeer.com/se/finansiella-rapporter/

För mer information, kontakta:

Lars Lindell, VD Acconeer, Tel: 010 – 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020 klockan 09.00.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-Q4-2020-02-20.pdf
Bokslutskommunike-januari-december-2019.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com

YEAR-END REPORT 1 JANUARY – 31 DECEMBER 2019

By

FOURTH QUARTER 1 OCTOBER – 31 DECEMBER 2019

· Net sales for the fourth quarter amounted to kSEK 1,829 (442).

· Result after taxes amounted to kSEK -19,465 (-15,112).

· Earnings per share was SEK -1,01 (-0.79).

· The cash flow from operating activities after changes in working capital was kSEK -15,641 (-16,560).

FULL YEAR 1 JANUARY – 31 DECEMBER 2019

· Net sales for the full year amounted to kSEK 5,508 (953).

· Result after taxes amounted to kSEK -68,569 (-39,079).

· Earnings per share was SEK -3,58 (-2,05).

· The cash flow from operating activities after changes in working capital was kSEK -60,701 (-45,935).

· Cash and cash equivalents including short term deposits at the balance date amounted to kSEK 77,954 (136,214).

· Gross margin amounted to 61 %.

SIGNIFICANT EVENTS DURING THE QUARTER

· Acconeer published two new focus use cases within presence detection.

· Acconeer received orders from BEYD worth USD 139,888.

· Orders from Digi-Key worth USD 47,748 were received.

· Acconeer received an order from Japanese Restar Electronics Corporation worth USD 108,570.

SIGNIFICANT EVENTS AFTER THE END OF THE REPORTING PERIOD

· Acconeer received an order from Glyn Limited worth USD 12,800.

· Thomas Rex proposed as new Chairman of Acconeer AB

"We have identified several customer projects with the potential of generating large increases in revenue so we intend to at least double the capacity to support and run customer projects in 2020.", says Lars Lindell, CEO Acconeer.

The year-end report is attached to this press release and available through Acconeer's website: https://investor.acconeer.com/se/finansiella-rapporter/

For additional information, please contact:

Lars Lindell, CEO Acconeer, Phone: +46 10218 92 00, Mail: ir@acconeer.com

This information is information that Acconeer AB is required to disclose by the EU Market Abuse Regulation. The information was provided by the above contact person, for publication on February 20 2020 at 09.00.

The following documents can be retrieved from beQuoted
Acconeer-Q4-2020-02-20-Eng.pdf
Year-end-report-January-December-2019.pdf

About Acconeer AB

Acconeer is a leading radar sensor company based in Lund, south Sweden, in Ideon, the country's hottest region for wireless technologies. Acconeer is developing a truly leading ultra-low power, high precision 3D sensor which will revolutionize the way that mobile devices interpret their surroundings. Acconeers ultra-low power and millimeter precision sensor will be a robust and cost-effective solution for applications ranging from virtual reality and gaming to security and robot control. Information from the sensor can also be used to identify different materials, these are just some examples of the wide range of possibilities of application areas for the sensor. Acconeer is listed on Nasdaq First North Growth Market with the ticker code ACCON, Redeye is the company's Certified Advisor (CA) and can be reached via telephone +46 (0)8 121 576 90 or via mail certifiedadviser@redeye.se. For more information: www.acconeer.com

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2018

By

FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 442 (16) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -15 112 (-10 444) TSEK
 • Resultat per aktie var -0,79 (-0,73) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -13 807 (-7 658) TSEK
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 136 214 (16 236) TSEK

HELÅRET 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 953 (33) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -39 079 (-23 230) TSEK
 • Resultat per aktie var -2,05 (-1,90) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -36 197 (-19 220) TSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Acconeer blev utnämnd som "Cool Vendor" av Gartner
 • Referensapplikationen för detektering av parkerade bilar finns publicerad på Acconeers hemsida
 • Under november erhöll bolaget order från Digi-Key värd 44 030 USD
 • Under november konverterades optioner till 50 000 aktier
 • Acconeer undertecknade i december ett samarbetsavtal med Bintel
 • I december erhöll bolaget order från kinesiska BEYD värd 13 239 USD
 • Acconeer deltar i SoftBank "IoT Partnership Program"
 • Acconeer lanserar sin första modul XM112 samt breakout board XB112

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Under januari 2019 erhåller order från BEYD värd 22 450 USD
 • Acconeer planerar att lansera en IoT modul under tredje kvartalet 2019

"Vi kommer sannolikt att få se vår sensor i rad produkter på marknaden under 2019", säger Lars Lindell, VD Acconeer AB

För mer information, kontakta:
Lars Lindell, VD Acconeer, Tel: 010 – 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2019 klockan 09.00.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer Pressrelease 2019-02-18.pdf
Acconeer Bokslutskommunike 2018.pdf

Om Acconeer AB
Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm 2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter Acconeer är listat på Nasdaq First North Stockholm med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se

Bokslutskommuniké 2017

By

PERIODEN

 • Nettoomsättningen uppgick till 33 (-) TSEK, varav fjärde kvartalet 16 (-) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -23 230 (-12 564) TSEK, varav fjärde kvartalet -10 444 (-3 236) TSEK
 • Resultat per aktie var -1,90 (-1,41) SEK, varav fjärde kvartalet -0,73 (-0,28) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -19 072 (-11 842) TSEK, varav fjärde kvartalet -7 658 (-2 797) TSEK
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 16 236 (44 692) TSEK
 • Acconeer AB noterades på Nasdaq First North den 11 december 2017

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

 • Nyemissionen i december 2017 i samband med börsnoteringen, övertecknades och 171 MSEK efter transaktionskostnader tillfördes Acconeer AB under januari 2018
 • Registrering av nyemissionen på Bolagsverket genomfördes under januari och antalet aktier i bolaget uppgår till 19 029 500
 • Bolaget har erhållit order om 36 314 USD från Digi-Key
 • Acconeers produkter lanserade på Digi-Keys globala plattform

"Med det förtroende, och den starka kassan, vi fick av aktieägarna i samband med noteringen är bolagets främsta mål just nu att under kontrollerade former driva en snabb expansion i syfte att etablera en ledande position inom området strömsnål radar för mobila enheter", säger Lars Lindell, vd Acconeer AB

Rapporten i sin helhet bifogas.

2018-02-16

För mer information, kontakta:
Lars Lindell, VD Acconeer, Tel: 010 – 218 92 00,
Mail: ir@acconeer.com

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018 klockan 09.00.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer Pressrelease 2018-02-16.pdf
Acconeer Bokslutskommunike 2017.pdf

Om Acconeer AB
Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm 2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Stockholm med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA).