Skip to main content

Acconeer och tre stora WiGig-intressenter lämnar in ett gemensamt regleringsförslag till FCC

By

Acconeer har kommit överens med tre stora globala teknikföretag om ett gemensamt förslag till Federal Communications Commission (FCC) för nya regler för 60GHz-frekvensbandet i USA. Förslaget gör det möjligt för Acconeers och andra mmWave-radarteknologier att samexistera med WiGig i 60GHz-bandet. Det inlämnade förslaget finns att läsa på FCC:s hemsida.

WiGig, även kallat 60 GHz Wi-Fi, är ett kommunikationsprotokoll som delar samma olicensierade frekvensband som Acconeers pulsade koherenta radar (PCR) såväl som andra mmWave-teknologier. FCC arbetar för närvarande med ett nytt regelverk för 60GHz frekvensbandet, vilket kommer att vara viktigt för Acconeers verksamhet på den amerikanska marknaden och öppna upp för nya innovativa tillämpningar. Med nya regler på plats kommer framtida certifieringar också att bli mindre komplicerade och tidskrävande för kunderna.

VD Lars Lindell kommenterar: "Vi ser detta avtal med WiGig-företagen om ett förslag för samexistens som ett viktigt steg mot en amerikansk reglering som är fördelaktigt för Acconeer, våra kunder och för den amerikanska allmänheten."

För ytterligare information kontakta:
Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com 

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 14 november 2022 16:15.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-overens-med-tre-stora-intressenter-om-gemensamt-for.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA). För mer information: www.acconeer.com

Acconeer and three major WiGig stakeholders submit joint regulation proposal to FCC

By

Acconeer has agreed with three large global tech companies about a joint proposal to the Federal Communications Commission (FCC) for new regulations of the 60GHz frequency band in the US. The proposal makes it possible for Acconeer's and other mmWave radar technologies to co-exist with WiGig in the 60GHz band. The submitted proposal can be read at FCC's website.

WiGig, also known as 60 GHz Wi-Fi, is a communication protocol that shares the same unlicensed frequency band as Acconeer's Pulsed Coherent Radar as well as other mmWave technologies. The FCC is currently working on new regulations for the 60GHz frequency band, which will be important for Acconeer's activities on the American market and open up for new innovative applications. With new regulations in place, future certifications will also be less complicated and time-consuming for customers.

CEO Lars Lindell comments: "We see this agreement with the WiGig companies about a co-existence proposal as an important step towards US regulation that is beneficial for Acconeer, our customers, and the American public."

For additional information, please contact:
Lars Lindell, CEO Acconeer, Phone: +46 10218 92 00, E-mail: ir@acconeer.com

This information is information that Acconeer AB is required to disclose by the EU Market Abuse Regulation. The information was provided by the above contact person, for publication on November 14, 2022, 16:15.

 

The following documents can be retrieved from beQuoted
Acconeer-agrees-with-major-stakeholders-about-proposal-to-FC.pdf

About Acconeer AB

With ground-breaking technology, Acconeer has developed a radar sensor that opens a new world of interaction. Acconeer Micro Radar Sensor, with low power consumption, high precision, small size and high robustness, is a 60GHz robust and cost-effective sensor for detection, distance measurement, motion detection and camera-supported applications with low power consumption. Acconeer combines the advantage of low power consumption with highly accurate pulsed radar systems of coherent radar, all integrated into a component with a surface area of only 28 mm2. The radar sensor can be included in a range of mobile consumer products, from smartphones to wearables, but also in areas such as robots, drones, the Internet of Things, healthcare, automotive, industrial robots and security and monitoring systems. Acconeer is a semiconductor company and, as a business model, sells hardware to manufacturers of consumer electronics products. Acconeer is listed on Nasdaq First North Growth Market with the ticker code ACCON, Redeye is the company's Certified Advisor (CA). For more information: www.acconeer.com.

Interim report Q3 2022

By

In the third quarter 2022, Acconeer's net sales amounted to 12,066 kSEK, and the product revenue increased by 62% compared to the same quarter last year. A record number of sensors were sold, 185,419 and 21,116 modules were sold. In total, Acconeer has sold 1,208,596 radar sensors and 100,752 modules since launch. In the quarter 332 evaluation kits were sold, and an accumulated 5,595 EVKs have been sold since launch. The gross margin in Q3 was 58% and as much as 11 new customer products were launched.

 CEO Lars Lindell comments: "The biggest news in Q3 were the great accomplishments in the automotive industry where we saw the first launched car that uses our radar sensor."

 

THIRD QUARTER

 • Net sales for the third quarter amounted to kSEK 12,066 (7,859).
 • The gross margin on sales of goods was 58 (70)%.
 • Result after taxes amounted to kSEK-10,648 (-10,309).
 • Earnings per share before and after dilution was SEK -0.40 (-0.44).
 • The cash flow from operating activities was kSEK -8,094 (-7,673).

JANUARY-SEPTEMBER

 • Net sales for nine months amounted to kSEK 32,966 (23,047).
 • The gross margin on sales of goods was 60 (71) %.
 • Result after taxes amounted to kSEK-36,726 (-33,881).
 • Earnings per share before and after dilution was SEK -1.55 (-1.45).
 • The cash flow from operating activities was kSEK -29,247 (-25,973).
 • Cash and cash equivalents on the balance sheet date amounted to kSEK 112,649 (47,849).

SIGNIFICANT EVENTS DURING THE THIRD QUARTER

 • Acconeer received order from BEYD worth USD 300k.
 • First car using Acconeers A1 radar sensor launched.

 

SIGNIFICANT EVENTS AFTER THE END OF THE PERIOD

 • Acconeer develops module based on the new A121 pulsed coherent radar sensor.

 

The interim report is attached to this press release and available through Acconeer's website: https://investor.acconeer.com/en/financial-reports/.

 

For additional information, please contact:

Lars Lindell, CEO Acconeer, Phone: +46 10218 92 00, E-mail: ir@acconeer.com

 

This information is information that Acconeer AB is required to disclose by the EU Market Abuse Regulation. The information was provided by the above contact person, for publication on October 28, 2022, 07:30.

The following documents can be retrieved from beQuoted
Acconeer-Q3 en 2022-10-28.pdf
Acconeer-Q3 2022 ENG 221028.pdf

About Acconeer AB

With ground-breaking technology, Acconeer has developed a radar sensor that opens a new world of interaction. Acconeer Micro Radar Sensor, with low power consumption, high precision, small size and high robustness, is a 60GHz robust and cost-effective sensor for detection, distance measurement, motion detection and camera-supported applications with low power consumption. Acconeer combines the advantage of low power consumption with highly accurate pulsed radar systems of coherent radar, all integrated into a component with a surface area of only 28 mm2. The radar sensor can be included in a range of mobile consumer products, from smartphones to wearables, but also in areas such as robots, drones, the Internet of Things, healthcare, automotive, industrial robots and security and monitoring systems. Acconeer is a semiconductor company and, as a business model, sells hardware to manufacturers of consumer electronics products. Acconeer is listed on Nasdaq First North Growth Market with the ticker code ACCON, Redeye is the company's Certified Advisor (CA). For more information: www.acconeer.com.

Delårsrapport Q3 2022

By

I tredje kvartalet 2022 uppgick Acconeers nettoomsättning till 12 066 TSEK, och ökningen av produktintäkter var 62% jämfört med samma kvartal förra året. Ett rekordstort antal sensorer såldes, 185 419 och 21 116 moduler såldes. Sedan lansering har Acconeer sålt totalt 1 208 596 radarsensorer och 100 752 moduler. Under kvartalet såldes även 332 utvärderingskit, EVK, och den ackumulerade EVK-försäljningen sedan lansering uppgår vid kvartalets slut till 5 595. Bruttomarginalen i Q3 var 58% och 11 nya kundprodukter lanserades.

– Den roligaste nyheten i Q3 var framgångarna i bilbranschen där vi såg den första lanserade bilen som använder vår radarsensor, säger VD, Lars Lindell.

 

TREDJE KVARTALET

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 12 066 (7 859) TSEK.
 • Bruttomarginalen avseende försäljning av varor uppgick till 58 (70) %.
 • Resultat efter skatt uppgick till -10 648 (-10 309) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,40 (-0,44) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -8 094 (-7 673) TSEK.

JANUARI-SEPTEMBER

 • Nettoomsättningen för nio månader uppgick till 32 966 (23 047) TSEK.
 • Bruttomarginalen avseende försäljning av varor uppgick till 60 (71) %.
 • Resultat efter skatt uppgick till -36 726 (-33 881) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -1,55 (-1,45) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -29 247 (-25 973) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 112 649 (47 849) TSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Acconeer fick order från BEYD värd 3,2 MSEK.
 • Första bilen med Acconeers A1 radarsensor lanserades.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Acconeer utvecklar modul baserad på den nya pulsade koherenta radarsensorn A121.

Delårsrapporten finns bifogad till detta pressmeddelande och tillgänglig via Acconeers hemsida: https://investor.acconeer.com/se/finansiella-rapporter/.

För ytterligare information kontakta:

Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com 

 

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 28 oktober 2022 07:30.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-Q3 sv 2022-10-28.pdf
2022 Q3 SV 221028.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA). För mer information: www.acconeer.com

Acconeer bland Sveriges 50 snabbast växande teknikföretag enligt Deloitte

By

Acconeer är bland de 50 svenska företag som kvalificerat sig in på Deloittes lista Sweden Technology Fast 50. Varje år listar Deloitte de 50 snabbast växande teknikföretagen i Sverige. Vilken ranking Acconeer har bland de 50 kommer att meddelas i november.

CEO Lars Lindell comments: "We are of course very happy to be among the 50 fastest growing Swedish tech companies. We are well aware that we are growing at a high pace, and now we look forward to getting to know how we compare to the other companies on the list. We see this as a confirmation that we are heading in the right direction at a competitive pace."

VD Lars Lindell kommenterar: "Vi är naturligtvis mycket glada över att vara bland de 50 snabbast växande svenska teknikföretagen. Vi är väl medvetna om att vi växer i hög takt och ser fram emot att få veta hur vi står oss i jämförelse med de andra företagen på listan. Vi ser detta som en bekräftelse på att vi är på väg i rätt riktning i en konkurrenskraftig takt."

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-bland-de-50-snabbast-vaxande-svenska-teknikbolagen-.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA). För mer information: www.acconeer.com

Acconeer among Sweden’s 50 fastest growing tech companies according to Deloitte

By

Acconeer is among the 50 Swedish companies qualified for Deloitte's list Sweden Technology Fast 50. Every year, Deloitte lists the 50 fastest growing tech companies in Sweden. Which ranking Acconeer has among the 50 will be announced in November.

CEO Lars Lindell comments: "We are of course very happy to be among the 50 fastest growing Swedish tech companies. We are well aware that we are growing at a high pace, and now we look forward to getting to know how we compare to the other companies on the list. We see this as a confirmation that we are heading in the right direction at a competitive pace."

For additional information, please contact:

Lars Lindell, CEO Acconeer, Phone: +46 10218 92 00, E-mail: ir@acconeer.com

The following documents can be retrieved from beQuoted
Acconeer-among-50-fastest-growing-Swedish-tech-companies-acc.pdf

About Acconeer AB

With ground-breaking technology, Acconeer has developed a radar sensor that opens a new world of interaction. Acconeer Micro Radar Sensor, with low power consumption, high precision, small size and high robustness, is a 60GHz robust and cost-effective sensor for detection, distance measurement, motion detection and camera-supported applications with low power consumption. Acconeer combines the advantage of low power consumption with highly accurate pulsed radar systems of coherent radar, all integrated into a component with a surface area of only 28 mm2. The radar sensor can be included in a range of mobile consumer products, from smartphones to wearables, but also in areas such as robots, drones, the Internet of Things, healthcare, automotive, industrial robots and security and monitoring systems. Acconeer is a semiconductor company and, as a business model, sells hardware to manufacturers of consumer electronics products. Acconeer is listed on Nasdaq First North Growth Market with the ticker code ACCON, Redeye is the company's Certified Advisor (CA). For more information: www.acconeer.com.

Acconeer develops module based on the new A121 pulsed coherent radar sensor

By

The new module – which will be the first to integrate the new A121 radar sensor – will be called XM125 Entry+ Module. It will have ultra-low power consumption, outstanding system cost and solderable design for optimized integration into mass-produced solutions. The module is planned to be available for customers in Q1 2023.

The XM125 Entry+ Module will have the same form factor as the previously released Entry+ Modules XM123 and XM124, with a footprint of only 15×18,6 mm which is the new standard for modules featuring the A1 sensor family including both A111 and A121. XM125 can be delivered in tape-and-reel format which makes it easy for customers to put into mass production. An evaluation kit (EVK), XE125, will also be available to make it possible for customers to evaluate and develop their XM125-based products using Acconeer's popular Exploration Tool.

CEO Lars Lindell comments: "We are happy to announce our first A121-based module, which will expand our successful integration-ready Entry Module range with our best sensor so far. Our modules have been very popular, and last week we could announce that we have sold more than 100 000 modules. Now we look forward to seeing what innovative products our customers will use the XM125 in."

Acconeer's first module, the ARM Cortex M7-based XM112 High-Performance Module, was released in December 2018, allowing customers to evaluate their use cases on an embedded system with high performance. Since then, the module portfolio has been extended and with the release of the XM125 there will be a total of six modules available in three different segments: High-Performance Modules for customers who want high processing power, IoT Modules for use cases where built-in connectivity is needed and Entry Modules for lowest possible system cost.

For additional information, please contact:

Lars Lindell, CEO Acconeer, Phone: +46 10218 92 00, E-mail: ir@acconeer.com

This information is information that Acconeer AB is required to disclose by the EU Market Abuse Regulation. The information was provided by the above contact person, for publication on October 12, 2022 15:30.

The following documents can be retrieved from beQuoted
Acconeer-develops-module-based-on-the-new-A121-pulsed-cohere.pdf

About Acconeer AB

With ground-breaking technology, Acconeer has developed a radar sensor that opens a new world of interaction. Acconeer Micro Radar Sensor, with low power consumption, high precision, small size and high robustness, is a 60GHz robust and cost-effective sensor for detection, distance measurement, motion detection and camera-supported applications with low power consumption. Acconeer combines the advantage of low power consumption with highly accurate pulsed radar systems of coherent radar, all integrated into a component with a surface area of only 28 mm2. The radar sensor can be included in a range of mobile consumer products, from smartphones to wearables, but also in areas such as robots, drones, the Internet of Things, healthcare, automotive, industrial robots and security and monitoring systems. Acconeer is a semiconductor company and, as a business model, sells hardware to manufacturers of consumer electronics products. Acconeer is listed on Nasdaq First North Growth Market with the ticker code ACCON, Redeye is the company's Certified Advisor (CA) and can be contacted via telephone +46(0)8 121 576 90 or via e-mail certifiedadviser@redeye.se. For more information: www.acconeer.com.

Acconeer utvecklar modul baserad på den nya pulsade koherenta radarsensorn A121

By

Den nya modulen – som blir den första med den nya radarsensorn A121 – kommer att heta XM125 Entry+ Module. Den kommer att ha ultralåg strömförbrukning, enastående systemkostnad och lödbar design för optimerad integration i massproducerade lösningar. Modulen planeras att vara tillgänglig för kunder under Q1 2023.

XM125 Entry+ Module kommer att ha samma formfaktor som de tidigare släppta Entry+-modulerna XM123 och XM124, med ett fotavtryck på endast 15×18,6 mm vilket är den nya standarden för moduler med A1-sensorfamiljen vilken inkluderar både A111 och A121. XM125 kan levereras i tape-and-reel-format vilket gör det enkelt för kunder att använda modulen i massproduktion. Ett utvärderingskit (EVK), XE125, kommer också att finnas tillgängligt för att göra det möjligt för kunder att utvärdera och utveckla sina XM125-baserade produkter med Acconeers populära Exploration Tool.

VD Lars Lindell kommenterar: "Vi är glada att kunna tillkännage vår första A121-baserade modul, och därmed utöka vårt framgångsrika integrationsfärdiga Entry Module-sortiment med vår bästa sensor hittills. Våra moduler har varit mycket populära och förra veckan kunde vi meddela att vi har sålt mer än 100 000 moduler. Nu ser vi fram emot att se vilka innovativa produkter våra kunder kommer att använda XM125 i."

Acconeers första modul, den ARM Cortex M7-baserade XM112 High-Performance Module, släpptes i december 2018 och gör det möjligt för kunder att utvärdera sina användningsfall på ett inbyggt system med hög prestanda. Sedan dess har modulportföljen utökats och med lanseringen av XM125 kommer det att finnas totalt sex moduler tillgängliga i tre olika segment: High-Performance Modules för kunder som vill ha hög processorkraft, IoT-moduler för användningsfall där inbyggd anslutning behövs och Entry-moduler för lägsta möjliga systemkostnad.

För ytterligare information kontakta:

Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com 

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 12 oktober 2022, 15.30.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-utvecklar-modul-baserad-pa-den-nya-A121-pulsed-cohe.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com

Acconeer has delivered more than 100 000 radar modules

By

Acconeer has now shipped more than 100 000 modules with the A111 radar sensor since the company launched its first module in December 2018. Since then, the company has released a range of popular modules where a radar sensor is combined with a microprocessor (MCU) and other supporting components.

Mikael Rosenhed, Head of Product Management Acconeer, comments: "We made the decision to develop our first module as a reference design to make it easier for customers to evaluate our radar sensor and develop their products using it. Over time, our module range has been expanded to also include integration-ready modules for customers to incorporate in their mass-produced solutions. These have been highly popular and we are happy to see that we have now sold more than 100K modules in less than four years."

For additional information, please contact:

Lars Lindell, CEO Acconeer, Phone: +46 10218 92 00, E-mail: ir@acconeer.com

Mikael Rosenhed, Head of Product Management Acconeer, Phone: +46 10218 92 00, E-mail: ir@acconeer.com

The following documents can be retrieved from beQuoted
Acconeer-has-delivered-more-than-100K-modules.pdf

About Acconeer AB

With ground-breaking technology, Acconeer has developed a radar sensor that opens a new world of interaction. Acconeer Micro Radar Sensor, with low power consumption, high precision, small size and high robustness, is a 60GHz robust and cost-effective sensor for detection, distance measurement, motion detection and camera-supported applications with low power consumption. Acconeer combines the advantage of low power consumption with highly accurate pulsed radar systems of coherent radar, all integrated into a component with a surface area of only 28 mm2. The radar sensor can be included in a range of mobile consumer products, from smartphones to wearables, but also in areas such as robots, drones, the Internet of Things, healthcare, automotive, industrial robots and security and monitoring systems. Acconeer is a semiconductor company and, as a business model, sells hardware to manufacturers of consumer electronics products. Acconeer is listed on Nasdaq First North Growth Market with the ticker code ACCON, Redeye is the company's Certified Advisor (CA) and can be contacted via telephone +46(0)8 121 576 90 or via e-mail certifiedadviser@redeye.se. For more information: www.acconeer.com.

Acconeer har levererat mer än 100 000 radarmoduler

By

Acconeer har nu skeppat mer än 100 000 moduler med radarsensorn A111 sedan företaget lanserade sin första modul i december 2018. Sedan dess har företaget släppt en rad populära moduler där en radarsensor kombineras med en mikroprocessor (MCU) och andra komponenter.

Mikael Rosenhed, Head of Product Management Acconeer, kommenterar: "Vi tog beslutet att utveckla vår första modul som en referensdesign för att göra det lättare för kunder att utvärdera vår radarsensor och utveckla sina produkter med hjälp av den. Med tiden har vårt modulutbud utökats till att även omfatta integrationsfärdiga moduler som kunderna kan bygga in i sina massproducerade lösningar. Dessa har varit mycket populära och vi är glada att se att vi nu har sålt mer än hundra tusen moduler på mindre än fyra år."

För ytterligare information kontakta:

Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com 

Mikael Rosenhed, Head of Product Management Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-har-levererat-mer-an-100K-moduler.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com