Skip to main content

Interim report Q3 2022

By

In the third quarter 2022, Acconeer's net sales amounted to 12,066 kSEK, and the product revenue increased by 62% compared to the same quarter last year. A record number of sensors were sold, 185,419 and 21,116 modules were sold. In total, Acconeer has sold 1,208,596 radar sensors and 100,752 modules since launch. In the quarter 332 evaluation kits were sold, and an accumulated 5,595 EVKs have been sold since launch. The gross margin in Q3 was 58% and as much as 11 new customer products were launched.

 CEO Lars Lindell comments: "The biggest news in Q3 were the great accomplishments in the automotive industry where we saw the first launched car that uses our radar sensor."

 

THIRD QUARTER

 • Net sales for the third quarter amounted to kSEK 12,066 (7,859).
 • The gross margin on sales of goods was 58 (70)%.
 • Result after taxes amounted to kSEK-10,648 (-10,309).
 • Earnings per share before and after dilution was SEK -0.40 (-0.44).
 • The cash flow from operating activities was kSEK -8,094 (-7,673).

JANUARY-SEPTEMBER

 • Net sales for nine months amounted to kSEK 32,966 (23,047).
 • The gross margin on sales of goods was 60 (71) %.
 • Result after taxes amounted to kSEK-36,726 (-33,881).
 • Earnings per share before and after dilution was SEK -1.55 (-1.45).
 • The cash flow from operating activities was kSEK -29,247 (-25,973).
 • Cash and cash equivalents on the balance sheet date amounted to kSEK 112,649 (47,849).

SIGNIFICANT EVENTS DURING THE THIRD QUARTER

 • Acconeer received order from BEYD worth USD 300k.
 • First car using Acconeers A1 radar sensor launched.

 

SIGNIFICANT EVENTS AFTER THE END OF THE PERIOD

 • Acconeer develops module based on the new A121 pulsed coherent radar sensor.

 

The interim report is attached to this press release and available through Acconeer's website: https://investor.acconeer.com/en/financial-reports/.

 

For additional information, please contact:

Lars Lindell, CEO Acconeer, Phone: +46 10218 92 00, E-mail: ir@acconeer.com

 

This information is information that Acconeer AB is required to disclose by the EU Market Abuse Regulation. The information was provided by the above contact person, for publication on October 28, 2022, 07:30.

The following documents can be retrieved from beQuoted
Acconeer-Q3 en 2022-10-28.pdf
Acconeer-Q3 2022 ENG 221028.pdf

About Acconeer AB

With ground-breaking technology, Acconeer has developed a radar sensor that opens a new world of interaction. Acconeer Micro Radar Sensor, with low power consumption, high precision, small size and high robustness, is a 60GHz robust and cost-effective sensor for detection, distance measurement, motion detection and camera-supported applications with low power consumption. Acconeer combines the advantage of low power consumption with highly accurate pulsed radar systems of coherent radar, all integrated into a component with a surface area of only 28 mm2. The radar sensor can be included in a range of mobile consumer products, from smartphones to wearables, but also in areas such as robots, drones, the Internet of Things, healthcare, automotive, industrial robots and security and monitoring systems. Acconeer is a semiconductor company and, as a business model, sells hardware to manufacturers of consumer electronics products. Acconeer is listed on Nasdaq First North Growth Market with the ticker code ACCON, Redeye is the company's Certified Advisor (CA). For more information: www.acconeer.com.

Delårsrapport Q3 2022

By

I tredje kvartalet 2022 uppgick Acconeers nettoomsättning till 12 066 TSEK, och ökningen av produktintäkter var 62% jämfört med samma kvartal förra året. Ett rekordstort antal sensorer såldes, 185 419 och 21 116 moduler såldes. Sedan lansering har Acconeer sålt totalt 1 208 596 radarsensorer och 100 752 moduler. Under kvartalet såldes även 332 utvärderingskit, EVK, och den ackumulerade EVK-försäljningen sedan lansering uppgår vid kvartalets slut till 5 595. Bruttomarginalen i Q3 var 58% och 11 nya kundprodukter lanserades.

– Den roligaste nyheten i Q3 var framgångarna i bilbranschen där vi såg den första lanserade bilen som använder vår radarsensor, säger VD, Lars Lindell.

 

TREDJE KVARTALET

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 12 066 (7 859) TSEK.
 • Bruttomarginalen avseende försäljning av varor uppgick till 58 (70) %.
 • Resultat efter skatt uppgick till -10 648 (-10 309) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,40 (-0,44) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -8 094 (-7 673) TSEK.

JANUARI-SEPTEMBER

 • Nettoomsättningen för nio månader uppgick till 32 966 (23 047) TSEK.
 • Bruttomarginalen avseende försäljning av varor uppgick till 60 (71) %.
 • Resultat efter skatt uppgick till -36 726 (-33 881) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -1,55 (-1,45) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -29 247 (-25 973) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 112 649 (47 849) TSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Acconeer fick order från BEYD värd 3,2 MSEK.
 • Första bilen med Acconeers A1 radarsensor lanserades.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Acconeer utvecklar modul baserad på den nya pulsade koherenta radarsensorn A121.

Delårsrapporten finns bifogad till detta pressmeddelande och tillgänglig via Acconeers hemsida: https://investor.acconeer.com/se/finansiella-rapporter/.

För ytterligare information kontakta:

Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com 

 

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 28 oktober 2022 07:30.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-Q3 sv 2022-10-28.pdf
2022 Q3 SV 221028.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA). För mer information: www.acconeer.com