Skip to main content

PRESSMEDDELANDE: Acconeer offentliggör prospekt och genomför nyemission inför planerad notering på N

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Acconeer AB (publ) (“Acconeer” eller “Bolaget”) har ansökt om notering på Nasdaq First North och genomför i samband med detta en nyemission av aktier riktad till allmänheten och institutionella investerare i Sverige (“Erbjudandet”). Vid fulltecknad nyemission tillförs Acconeer 150 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Acconeer har erhållit skriftliga teckningsåtaganden från befintliga aktieägare samt externa investerare motsvarande totalt 80 % av emissionslikviden. Likviden ska i huvudsak användas för att kommersialisera produkten, utveckla nästa produktgeneration samt rörelsekapital. Prospektet för nyemissionen godkändes den 14 november 2017 av Finansinspektionen.

En introduktion av Acconeer Baserat på universitetsforskning har Acconeer skapat en radarsensor som kombinerar det bästa hos befintliga radartekniker vilket öppnar upp nya möjligheter för interaktion mellan människor och teknik. Radarsensorn kombinerar låg strömförbrukning med höga precision samt möjligheten att identifiera olika material, allt i en komponent på 5 gånger 5 millimeter. Dessa egenskaper är särskilt viktiga i batteridrivna mobila konsumentprodukter.

Radarsensorn kan bl a användas för avståndsmätning, geststyrning, materialkarakterisering och kamerastödda applikationer. Intressanta områden är framförallt; robotar och drönare, wearables (mobiltelefoner, klockor), Internet of Things (smarta hem och städer), verktyg och industri, motion och hälsa samt fordonsindustrin.

Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av bl a konsumentelektronikprodukter. Under 2017 övergick Acconeer från forsknings- och utvecklingsfas till att kommersialisera produkten då den första produktgenerationen färdigställdes. Radarsensorn utvärderas i dagsläget i prototypmodell hos ett 30-tal presumtiva kunder, såväl stora globala företag som mindre innovationsföretag, som undersöker användningsområden och återkopplar kring produktens prestanda i deras egna applikationer. I juni 2017 mottog Acconeer den första ordern från en kund som arbetar inom Internet of Things (med fokus på så kallade smarta städer).

Under 2016 fick Acconeer utmärkelsen Guldmobilen som Årets innovation på mobilgalan och Bolaget utsågs samma år av Affärsvärlden och NyTeknik som ett av Sveriges 33 mest intressanta bolag på den så kallade 33-listan.

Erbjudandet i sammandrag

  • Erbjudandet riktar sig till allmänheten och institutionella investerare i Sverige och omfattar högst 6 000 000 aktier. Erbjudandet tillför Bolaget högst 150 MSEK före avdrag för transaktionskostnader vid fullteckning.

  • Styrelsen kan utöver aktier i nyemissionen även komma att genomföra en överteckningsemission riktad till institutionella och industriella aktörer om högst 1 200 000 aktier, motsvarande ett belopp om högst 30 MSEK, i övrigt med samma villkor som för Erbjudandet.

  • Acconeer har erhållit teckningsförbindelser om 120 MSEK från såväl befintliga aktieägare som externa investerare.

Viktiga datum

  • Prospektet publiceras: 14 november 2017

  • Anmälningsperiod: 15 – 24 november 2017

  • Likviddag: omkring den 30 november 2017

  • Preliminär första dag för handel: 11 december 2017

VD Lars Lindell kommenterar

“Vi är för närvarande inne i ett intensivt skede där vi arbetar med att kommersialisera teknologin och vår produkt. Produkten kommer att vidareutvecklas kontinuerligt och genom dialoger med kunder inom flera olika industrier fortsätter vi att undersöka produktens bästa användningsområden, det vill säga identifierar marknader där vår produkt är särskilt konkurrenskraftig. Vi har sex segment i fokus, och för tillfället ser vi ett speciellt stort intresse från bilindustrin, olika typer av autonoma robotar, till exempel robotdammsugare, samt olika applikationer inom Internet of Things, där det krävs strömsnåla sensorer.

Under första kvartalet 2018 beräknar vi att vi blir klara med allt utvecklings- och testarbete för massproduktion och vi har därmed viktiga förutsättningar på plats för att fokusera fullt ut på att etablera produkten som ett konkurrenskraftigt alternativ på marknaden. Det är nu vi ska visa att vi levererar, till både aktieägare och kunder.”

Lock up Huvudaktieägarna, ledningen och styrelsen har förbundit sig att inte utan skriftligt medgivande från Redeye avyttra sitt direkta och/eller indirekta ägande (innefattandes eventuella aktier som förvärvas i nyemissionen samt optioner) i Acconeer under en period om tolv månader från första handelsdagen. De personer/bolag som omfattas av åtagandet är bl a; styrelse, ledning, större ägare och grundare bl a BGA Invest AB, Winplantan AB, Dreamtech Co Ltd, Uniquest Co Ltd, Almi Invest AB, Mikael Egard med bolag, Mats Ärlelid, Lars-Erik Wernersson AB, Öbrink Management AB, Thomas Rex, Lars Lindell och Henrik Ljung. Före nyemissionen motsvarar aktierna som är under lock-up 74 % av aktierna och rösterna i Bolaget. Prospekt, folder och anmälningssedel Prospekt och informationsfolder finns tillgängligt på www.acconeer.com, www.redeye.se, www.aktieinvest.se. Anmälningssedel kommer att finnas tillgänglig på respektive hemsida när teckningstiden inleds. Rådgivare Redeye AB är Certified Adviser och finansiell rådgivare till Acconeer i samband med noteringen och nyemissionen. Moll Wendén Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare.

Lund, Sverige 2017-11-14

För ytterligare information, vänligen kontakta: Lars Lindell, VD 010 – 218 92 00

www.acconeer.com

Acconeer AB info@acconeer.com www.acconeer.com

IDEON Gateway 010 – 218 92 00

Scheelevägen 27

SE-223 63 Lund, Sverige