Skip to main content

Acconeer publishes annual report 2021

By

Acconeer AB's annual report for 2021 is from today available on the company's website, investor.acconeer.com.

In order to reduce environmental impact and cost, Acconeer AB will not print the annual report for general distribution. A printed version of the report can be distributed to shareholders upon request.

As previously communicated, the Annual General Meeting will be held on Tuesday, 26 April 2022. More information will be included in the notice convening the AGM.

For additional information, please contact:
Lars Lindell, Lars Lindell, CEO Acconeer, Phone: +46 10218 92 00, E-mail: ir@acconeer.com

The following documents can be retrieved from beQuoted
Acconeer-publishes-annual-report-2021 220324.pdf
Acconeer-Annual-Report-2021 20220324.pdf

About Acconeer AB

With ground-breaking technology, Acconeer has developed a radar sensor that opens a new world of interaction. Acconeer Micro Radar Sensor, with low power consumption, high precision, small size and high robustness, is a 60GHz robust and cost-effective sensor for detection, distance measurement, motion detection and camera-supported applications with low power consumption. Acconeer combines the advantage of low power consumption with highly accurate pulsed radar systems of coherent radar, all integrated into a component with a surface area of only 28 mm2. The radar sensor can be included in a range of mobile consumer products, from smartphones to wearables, but also in areas such as robots, drones, the Internet of Things, healthcare, automotive, industrial robots and security and monitoring systems. Acconeer is a semiconductor company and, as a business model, sells hardware to manufacturers of consumer electronics products. Acconeer is listed on Nasdaq First North Growth Market with the ticker code ACCON, Redeye is the company's Certified Advisor (CA) and can be contacted via telephone +46(0)8 121 576 90 or via e-mail certifiedadviser@redeye.se. For more information: www.acconeer.com.

Acconeer publicerar årsredovisning för 2021

By

Acconeer AB:s årsredovisning för 2021 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, investor.acconeer.com.

Av miljö- och kostnadsskäl har Acconeer AB valt att inte trycka årsredovisningen. En utskriven version av årsredovisningen kan distribueras till de aktieägare som så önskar.

Som tidigare meddelats hålls årsstämman tisdagen den 26 april 2022. Mer information kommer att finnas i kallelsen till stämman.

För ytterligare information kontakta:

Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-publicerar-arsredovisning-for-2021 220324.pdf
Acconeer-Arsredovisning-2021 20220324.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

By

I fjärde kvartalet 2021 uppgick Acconeers nettoomsättning till 8 110 TSEK, och intäktsökningen var 174% jämfört med samma kvartal förra året. Ett rekordstort antal sensorer såldes, 159 280, och 10 224 moduler såldes. Sedan lansering har Acconeer sålt totalt 726 410 radarsensorer och 32 874 moduler. Under kvartalet såldes även 391 utvärderingskit, EVK, och den ackumulerade EVK-försäljningen sedan lansering uppgår vid kvartalets slut till 4 641. Bruttomarginalen i Q4 var 72% och tio nya kundprodukter lanserades.

– Vi är glada att göra ytterligare ett starkt kvartal där vi än en gång slår rekord i antal sålda sensorer, detta trots den rådande globala komponentbristen. Vi fick vår första volymorder för bilbranschen och lanserade en kund i segmentet robotgräsklippare, båda nya användningsfall för oss. Dessutom ökar antalet kundlanseringar i snabb takt, och vi har en mycket stark pipeline för lanseringar i 2022. Därför höjer vi nu vårt mål för kundlanseringar från fem till tio per kvartal, säger Lars Lindell, vd, Acconeer.

FJÄRDE KVARTALET

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 8 110 (2 956) TSEK.
 • Bruttomarginalen avseende försäljning av varor uppgick till 72 (70)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till -17 257 (-15 451) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,74 (-0,66) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -14 013 (-12 732) TSEK.

HELÅRET

 • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 31 157 (9 505) TSEK.
 • Bruttomarginalen avseende försäljning av varor uppgick till 71 (58)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till -51 138 (-62 312).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -2,19 (-2,85) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -39 986 (-50 800) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 156 858 (82 170) TSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Acconeer fick en order från CODICO värd 800 000 SEK.
 • Acconeer fick en order från Digi-Key värd 500 000 SEK.
 • Radarsensorn A1 i nylanserad robotgräsklippare från ett stort europeiskt teknikföretag.
 • Acconeer fick en order från Asteelflash värd 730 000 SEK.
 • Företrädesemission om ca 140 MSEK före avdrag för emissionskostnader om ca 15 MSEK offentliggjordes.
 • Prospekt med anledning av förestående företrädesemission offentliggjordes.
 • Acconeer fick en order från Baumüller värd 1 027 000 SEK.
 • Acconeer fick en order från EMSYS Design värd 797 000 SEK.
 • Tilläggsprospekt offentliggjordes.
 • Acconeer fick en order av Nexty värd 1,5 miljoner SEK.
 • Acconeer offentliggjorde utfall i företrädesemissionen.
 • Acconeer fick en order från Drainage Management Services värd 550 000 SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Acconeer fick en order från Glyn värd 536 000 SEK.
 • Acconeer fick två ordrar värda totalt 2,4 miljoner SEK.

Bokslutskommunikén finns bifogad till detta pressmeddelande och tillgänglig via Acconeers hemsida: https://investor.acconeer.com/se/finansiella-rapporter/.

För ytterligare information kontakta:

Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 18 februari 2022 07:30.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-Q4-2021 220218.pdf
Acconeer Q4 2021 sv.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com

Year-end report January 1 – December 31 2021

By

In the fourth quarter 2021, Acconeer AB's net sales amounted to kSEK 8,110, and the revenue increased by 174% compared to the same quarter last year. A record number of sensors were sold, 159,280, and 10,224 modules were sold. In total, Acconeer has sold 726,410 radar sensors and 32,874 modules since launch. In Q4 391 evaluation kits were sold, and an accumulated 4,641 EVKs have been sold since launch. The gross margin in Q4 was 72% and ten new customer products were launched.

Lars Lindell, CEO Acconeer, comments: "We are pleased to have another strong quarter where we are once again breaking records in the number of sensors sold, despite the current global component shortage. We received our first volume order for the automotive industry and launched a customer in the robotic lawnmower segment, both new use cases for us. In addition, the number of customer launches is increasing rapidly, and we have a very strong pipeline for launches in 2022. Therefore, we are now raising our target for customer launches from five to ten per quarter."

FORTH QUARTER

 • Net sales for the fourth quarter amounted to kSEK 8,110 (2,956).
 • The gross margin on sales of goods was 72 (70)%.
 • Result after taxes amounted to kSEK -17,257 (-15,451).
 • Earnings per share before and after dilution was SEK -0.74 (-0.66).
 • The cash flow from operating activities was kSEK -14,013 (-12,732).

FULL YEAR

 • Net sales for the full year amounted to kSEK 31,157 (9,505).
 • The gross margin on sales of goods was 71 (58)%.
 • Result after taxes amounted to kSEK -51,138 (-62,312).
 • Earnings per share before and after dilution was SEK -2.19 (-2.85).
 • The cash flow from operating activities was kSEK -39,986 (-50,800).
 • Cash and cash equivalents on the balance sheet date amounted to kSEK 156,858 (82,170).

SIGNIFICANT EVENTS DURING THE FOURTH QUARTER

 • Acconeer received order from CODICO worth USD 91,000.
 • Acconeer received order from Digi-Key worth USD 59,000.
 • A1 radar sensor in robotic lawn mower from large European technology company.
 • Acconeer received order from Asteelflash worth UDS 82,300.
 • Rights issue of approximately SEK 140 million, before issue expenses of approximately SEK 15 million, was announced.
 • Prospectus in connection with forthcoming rights issue was published.
 • Acconeer received order from Baumüller worth USD 112,900.
 • Acconeer received order from EMSYS Design worth USD 87,780.
 • Supplementary prospectus was published.
 • Acconeer received order from Nexty worth USD 163,000.
 • Acconeer announced outcome of rights issue.
 • Acconeer received order from Drainage Management Services worth USD 60,000.

SIGNIFICANT EVENTS AFTER THE END OF THE PERIOD

 • Acconeer received order from Glyn worth USD 58,500.
 • Acconeer received two orders worth in total USD 260,000.

The year-end report is attached to this press release and available through Acconeer's website: https://investor.acconeer.com/en/financial-reports/.

For additional information, please contact:

Lars Lindell, CEO Acconeer, Phone: +46 10218 92 00, E-mail: ir@acconeer.com

This information is information that Acconeer AB is required to disclose by the EU Market Abuse Regulation. The information was provided by the above contact person, for publication on February 18, 2022 07:30.

The following documents can be retrieved from beQuoted
Acconeer-Q4-result-2021 220218.pdf
Acconeer-Q4 2021 eng.pdf

About Acconeer AB

With ground-breaking technology, Acconeer has developed a radar sensor that opens a new world of interaction. Acconeer Micro Radar Sensor, with low power consumption, high precision, small size and high robustness, is a 60GHz robust and cost-effective sensor for detection, distance measurement, motion detection and camera-supported applications with low power consumption. Acconeer combines the advantage of low power consumption with highly accurate pulsed radar systems of coherent radar, all integrated into a component with a surface area of only 28 mm2. The radar sensor can be included in a range of mobile consumer products, from smartphones to wearables, but also in areas such as robots, drones, the Internet of Things, healthcare, automotive, industrial robots and security and monitoring systems. Acconeer is a semiconductor company and, as a business model, sells hardware to manufacturers of consumer electronics products. Acconeer is listed on Nasdaq First North Growth Market with the ticker code ACCON, Redeye is the company's Certified Advisor (CA) and can be contacted via telephone +46(0)8 121 576 90 or via e-mail certifiedadviser@redeye.se. For more information: www.acconeer.com.

Acconeer publicerar årsredovisning för 2020

By

Acconeer AB:s årsredovisning för 2020 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, investor.acconeer.com.

Av miljö- och kostnadsskäl har Acconeer AB valt att inte trycka årsredovisningen. En utskriven version av årsredovisningen kan distribueras till de aktieägare som så önskar.

Som tidigare meddelats hålls årsstämman tisdagen den 27 april 2021. På grund av covid-19-pandemin kommer årsstämman att genomföras genom förhandsröstning. Mer information kommer att finnas i kallelsen till stämman.

För ytterligare information kontakta:
Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-publicerar-arsredovisning-for-2020 210324.pdf
Acconeer-Arsredovisning-2020 20210324.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com

Acconeer publishes annual report 2020

By

Acconeer AB's annual report for 2020 is from today available on the company's website, investor.acconeer.com.

In order to reduce environmental impact and cost, Acconeer AB will not print the annual report for general distribution. A printed version of the report can be distributed to shareholders upon request.

As previously communicated, the Annual General Meeting will be held on Tuesday, 27 April 2021. Due to the covid-19 pandemic, the AGM will be conducted by advance voting. More information will be included in the notice convening the AGM.

For additional information, please contact:
Lars Lindell, Lars Lindell, CEO Acconeer, Phone: +46 10218 92 00, E-mail: ir@acconeer.com

The following documents can be retrieved from beQuoted
Acconeer-publishes-annual-report-2020 210324.pdf
Acconeer-Annual-report-2020 20210324.pdf

About Acconeer AB

Acconeer is a leading radar sensor company based in Lund, south Sweden, in Ideon, the country's hottest region for wireless technologies. Acconeer is developing a truly leading ultra-low power, high precision 3D sensor which will revolutionize the way that mobile devices interpret their surroundings. Acconeers ultra-low power and millimeter precision sensor will be a robust and cost-effective solution for applications ranging from virtual reality and gaming to security and robot control. Information from the sensor can also be used to identify different materials, these are just some examples of the wide range of possibilities of application areas for the sensor. Acconeer is listed on Nasdaq First North Growth Market with the ticker code ACCON, Redeye is the company's Certified Advisor (CA) and can be reached via telephone +46 (0)8 121 576 90 or via mail certifiedadviser@redeye.se. For more information: www.acconeer.com

Acconeer publicerar årsredovisning för 2019

By

Acconeer AB:s årsredovisning för 2019 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, investor.acconeer.com.

Av miljö- och kostnadsskäl har Acconeer AB valt att inte trycka årsredovisningen. En utskriven version av årsredovisningen kan distribueras till de aktieägare som så önskar.

Som tidigare meddelats kommer årsstämman att äga rum den 14 april 2020, klockan 17.30, på Ideon Gateway (andra våningen) Scheelevägen 27, 223 63 Lund.

För ytterligare information kontakta:
Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-publicerar-arsredovisning-for-2019 200324.pdf
Arsredovisning-2019.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com

Acconeer publishes annual report 2019

By

Acconeer AB's annual report for 2019 is from today available on the company's website, investor.acconeer.com.

In order to reduce environmental impact and cost, Acconeer AB will not print the annual report for general distribution. A printed version of the report can be distributed to shareholders upon request.

As previously communicated, the annual general meeting will take place on April 14, 2020, 17.30, at Ideon Gateway (second floor) Scheelevägen 27, 223 63 Lund.

For additional information, please contact:

Lars Lindell, Lars Lindell, CEO Acconeer, Phone: +46 10218 92 00, E-mail: ir@acconeer.com

The following documents can be retrieved from beQuoted
Acconeer-publishes-annual-report-2019 200324.pdf
Annual-Report-2019.pdf

About Acconeer AB

Acconeer is a leading radar sensor company based in Lund, south Sweden, in Ideon, the country's hottest region for wireless technologies. Acconeer is developing a truly leading ultra-low power, high precision 3D sensor which will revolutionize the way that mobile devices interpret their surroundings. Acconeers ultra-low power and millimeter precision sensor will be a robust and cost-effective solution for applications ranging from virtual reality and gaming to security and robot control. Information from the sensor can also be used to identify different materials, these are just some examples of the wide range of possibilities of application areas for the sensor. Acconeer is listed on Nasdaq First North Growth Market with the ticker code ACCON, Redeye is the company's Certified Advisor (CA) and can be reached via telephone +46 (0)8 121 576 90 or via mail certifiedadviser@redeye.se. For more information: www.acconeer.com

Acconeer publicerar årsredovisning för 2018

By

Acconeer AB:s årsredovisning för 2018 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.acconeer.com

Av miljö- och kostnadsskäl har Acconeer AB valt att inte trycka årsredovisningen. En utskriven version av årsredovisningen kan distribueras till de aktieägare som så önskar.

Som tidigare meddelats kommer årsstämman att äga rum den 9 april 2019, klockan 17.30, på Ideon Gateway (andra våningen) Scheelevägen 27, 223 63 Lund.

2019-03-15

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2019 klockan 13.00.

För mer information, kontakta:
Lars Lindell, VD Acconeer, Tel: 010 – 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer Pressrelease 2019-03-15.pdf
Acconeer Arsredovisning 2018.pdf

Om Acconeer AB
Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Stockholm med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se

Acconeer publicerar årsredovisning för 2017

By

Acconeer AB:s årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.acconeer.com.

Av miljö- och kostnadsskäl har Acconeer AB valt att inte trycka årsredovisningen. En utskriven version av årsredovisningen kan distribueras till de aktieägare som så önskar.

Som tidigare meddelats kommer årsstämman att äga rum den 5 april 2018, klockan 17.30, på Ideon Gateway (andra våningen) Scheelevägen 27, 223 63 Lund.

2018-03-15

För mer information, kontakta:
Lars Lindell, VD Acconeer, Tel: 010 – 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer Pressrelease 2018-03-15.pdf
Acconeer Arsredovisning 2017.pdf

Om Acconeer AB
Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Stockholm med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA).