Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

Kallelse till årsstämma 2018 i Acconeer

Aktieägarna i Acconeer AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 april 2018 kl. 17:30 på Ideon Gateway (andra våningen) Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 16:30.

Rätt att delta vid stämman
Rätt att delta i årsstämman har aktieägare som:

 • dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget onsdagen den 28 mars 2018,
 • dels till Bolaget anmäler sin avsikt att deltaga i bolagsstämman, senast onsdagen den 28 mars 2018.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd onsdagen den 28 mars 2018. Berörda aktieägare bör underrätta sina förvaltare i god tid före denna dag.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande i stämman kan ske via e-post info@acconeer.com, per post till Acconeer AB (publ), Scheelevägen 27, 223 63 Lund, eller via telefon +46 (0)10 218 92 00 (till antingen Jenny Olsson eller Henrik Ljung). Anmälan ska ange namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid), antal aktier samt i förekommande fall ombuds och/eller biträdes namn. Aktieägare som ska företrädas av ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.acconeer.com, samt kan även sändas till aktieägare som så begär. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis översändas per post till Bolaget på ovan angiven adress före stämman.

Förslag till dagordning

 1.  Öppnande av stämman
 2.  Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Verkställande direktörens redogörelse
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 9. Beslut om följande:
  (a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  (b) Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  (c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 11. Val till styrelsen och av revisor
 12. Beslut om principer för inrättande av valberedning
 13. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner och om godkännande av dotterbolagets överlåtelse enligt 16 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen
 14. Stämman avslutas

Punkt 2 - Förslag till val av ordförande vid stämman
Aktieägare har föreslagit att advokat Martin Morén Jönsson, Moll Wendén Advokatbyrå, ska väljas till ordförande vid stämman.

Punkt 9b - Förslag till dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust
Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017 och att Bolagets medel till förfogande om sammanlagt 199 579 037 kronor, inklusive årets förlust om 23 230 216 kronor, balanseras i ny räkning.

Punkt 10 - Förslag till arvoden åt styrelsen och revisorerna
Aktieägare har föreslagit att styrelsearvode ska utgå med totalt 14 prisbasbelopp, varav fyra (4) prisbasbelopp till ordföranden och två (2) prisbasbelopp vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i Bolaget.

Styrelsen har föreslagit att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 - Förslag till val av styrelse och revisor
Styrelsen har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara sex (6), att antalet revisorer ska vara en (1) samt att inga revisorssuppleanter ska utses.

Vid tidpunkten för kallelsen är det inte klart vilka personer som ska föreslås till styrelsen och styrelsen återkommer i denna fråga senast den 29 mars 2018.

Vidare har föreslagits omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en mandattid om ett år. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Ola Bjärehäll att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 12 - Förslag till beslut om principer för inrättande av valberedning
Styrelsen har föreslagit att följande principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag beslutas av årsstämman 2018, att gälla tills vidare tills annat beslut fattas av bolagsstämma.

Styrelsens ordförande ska, baserat på ägandet enligt Euroclear Sweden AB per den 31 augusti året före årsstämman, kontakta de tre röstmässigt största ägarna, vilka sedan äger utse varsin ledamot som, tillsammans med styrelsens ordförande, ska utgöra valberedning. Om någon av de tre största ägarna avstår sin rätt att utse ledamot av valberedningen ska nästa ägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny valberedning utsetts.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämma. Härvid ska också alla aktieägare få kännedom om hur valberedningen kan kontaktas.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan ersättare inträda från samma aktieägare. Om väsentliga förändringar i ägandet sker efter det datum då valberedningen utsågs kan valberedningen, om den så finner erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.

Valberedningen ska bereda och till kommande årsstämma eller vid behov extra bolagsstämma lämna förslag till:

 • val av ordförande på stämman,
 • val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
 • styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
 • val av revisor och ersättning till denne samt, i förekommande fall,
 • nya principer för utseende av valberedning.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller annan kostnad som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Punkt 13 - Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner och om godkännande av dotterbolagets överlåtelse enligt 16 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen Styrelsen har föreslagit att bolagsstämman beslutar om ett incitamentsprogram för Bolagets anställda ("Teckningsoptionsprogram 2018/2021").

För genomförande av Teckningsoptionsprogram 2018/2021 har styrelsen föreslagit att bolagsstämman ska fatta beslut om (A) emission av teckningsoptioner serie 2018/2021 med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till de anställda på följande villkor.

A. Emission av teckningsoptioner 

 1. Högst tvåhundratusen (200 000) teckningsoptioner ska ges ut.
 2. Teckningsberättigad ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara ett helägt dotterbolag till Bolaget ("Dotterbolaget") med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till Bolagets nuvarande och framtida anställda i enlighet med vad som framgår av punkt B nedan.
 3. Dotterbolaget ska erlägga ett kontant vederlag för respektive teckningsoption som ska motsvara marknadsvärdet för teckningsoptionen vid tidpunkten för tilldelning, vilket ska fastställas av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes värderingsmodell.
 4. Betalning för de tecknade teckningsoptionerna ska erläggas kontant senast den 31 maj 2018. Styrelsen har rätt att senarelägga betalningstidpunkten.
 5. Teckning av teckningsoptioner ska ske på särskild teckningslista tidigast den 27 april 2018 och senast den 7 maj 2018. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
 6. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget.
 7. Teckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 maj 2021 till och med den 30 juni 2021.
 8. Teckningskursen per aktie ska motsvara 140 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Stockholms officiella kurslista för aktie i Bolaget under perioden från och med den 27 april 2018 till och med den 7 maj 2018.
 9. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
 10. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2018/2021 framgår av "Villkor för teckningsoptioner serie 2018/2021 avseende nyteckning av aktier i Acconeer AB (publ)".
 11. Styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut jämte bilagor som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att ett teckningsoptionsprogram som ger de anställda möjlighet att ta del av Bolagets värdeutveckling främjar delaktighet och ansvarstagande och medför en ökad motivation att verka för en gynnsam ekonomisk utveckling i Bolaget. Ett incitamentsprogram förväntas också bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta, motiverade och engagerade medarbetare.

B. Överlåtelse av teckningsoptioner
Teckningsoptionsprogram 2018/2021 ska huvudsakligen genomföras i enlighet med vad som är beskrivet nedan.

1. Teckningsoptionerna ska av Dotterbolaget, vid ett eller flera tillfällen, mot betalning överlåtas till anställda i Bolaget i enlighet med i punkt B.3 angivna riktlinjer.
2. Överlåtelse enligt punkten B.1 ska ske till marknadsmässigt värde vid överlåtelsetidpunkten, vilket ska fastställas av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes värderingsmodell.
3. Teckningsoptioner ska tilldelas de som vid tilldelningstidpunkten för teckningsoptionerna är anställda i Bolaget under förutsättning att den anställde blivit anställd den 1 januari 2018 eller senare. Teckningsoptionerna ska tilldelas i enlighet med följande riktlinjer:

Kategori Tilldelning
Ledande befattningshavare som anställts den 1 januari 2018 eller senare (f.n. 0 personer)  högst 20 000 teckningsoptioner per person 
Övriga anställda som anställts den 1 januari 2018 eller senare (f.n. två (2) personer)  högst 10 000 teckningsoptioner per person 

Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma. Överteckning kan inte ske. Första tilldelning beräknas ske i maj 2018.
4. Mot bakgrund av Bolagets förväntade rekryteringsbehov under det kommande året ska det antal teckningsoptioner som kan komma att kvarstå efter att tilldelning skett i enlighet med ovan tilldelas framtida anställda till vid var tid gällande marknadsvärde i enlighet med ovan angivna tilldelningsprinciper.
5. Överlåtelse av teckningsoptioner till framtida anställda får inte ske efter årsstämman 2019. Rätt till tilldelning i Teckningsoptionsprogram 2018/2021 förutsätter att den anställde innehar sin position eller har tecknat avtal därom senast vid tilldelningen och inte vid nämnda tidpunkt meddelat eller meddelats att anställningen avses att avslutas. Vidare ska ett s.k. hembudsavtal träffas enligt vilket innehavaren ska vara förpliktigad att erbjuda Dotterbolaget att förvärva teckningsoptionerna, eller viss del av dessa, om anställningen upphör eller om teckningsoptionerna ska överlåtas.

Kostnader, utspädning och påverkan på nyckeltal
Då teckningsoptionerna tecknas till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av emissionen. Vissa kostnader kan dock uppkomma för det fall teckningsoptionspriset överstiger det initialt bedömda marknadsvärdet. Kostnaderna kommer därför i huvudsak endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av teckningsoptionerna. Teckningsoptionsprogram 2018/2021 förväntas inte medföra några kostnader av betydelse för Bolaget. Av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits. Vid antagande av att samtliga 200 000 teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2018/2021 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 10 000 kronor, medförande en maximal utspädningseffekt motsvarande ca 1,0 procent. Nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2017 hade i sådant fall förändrats på så sätt att förlusten per aktie hade minskat med ca 0,01 kronor från ca -1,22 kronor till ca -1,21 kronor. Därtill omfattar pågående teckningsoptionsprogram efter genomförd tilldelning högst 418 000 nya aktier i Acconeer AB, motsvarande en utspädningseffekt om ca 2,1 procent. Sammantaget kan befintliga teckningsoptionsprogram och Teckningsoptionsprogram 2018/2021 medföra en maximal utspädningseffekt om ca 3,1 procent.

Ovanstående beräkningar gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren. Samtliga utspädningseffekter har beräknats såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier.

Frågans beredning
Styrelsens förslag har beretts i styrelsen tillsammans med externa rådgivare. Styrelseledamöter och VD kommer inte att erhålla tilldelning.

Majoritetskrav Bolagsstämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna A-B ovan föreslås antas som ett gemensamt beslut. För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Tillgängliga handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 13 kommer att finnas tillgängliga på Bolaget och på Bolagets hemsida, www.acconeer.com, senast från och med 15 mars 2018 samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Upplysningar på årsstämman
På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Antalet aktier och röster i Bolaget
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår till 19 029 500. Bolaget har endast ett aktieslag och det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 19 029 500.

Lund i mars 2018

Acconeer AB (publ)

Styrelsen

Om Acconeer AB
Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer Kallelse till arsstamma 2018.pdf